Razpis Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pospeševanja razvoja malega gospodarstva
Apr.
38
Razpis Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pospeševanja razvoja malega gospodarstva

22.4.2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen razpis Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba.

Predmet razpisa: dolgoročna posojila za financiranje investicij

 

Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 EUR

 

Upravičenci:

·         Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem, prijavijo pa se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR).

·         Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba, samostojni podjetniki pa morajo imeti tudi stalno bivališče  na območju  navedenih občin.

·         Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlogo.

 

Upravičeni stroški:

·         nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil,

·         nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostro,

·         nakup licence, patenta in drugih pravic,

Upoštevajo se stroški nastali od 1.1.2011 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ 3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe).

Povračilo davka NI upravičen strošek.

 

Pogoji:

1.       vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev;

2.       mala podjetja (gospodarska družba, samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do največ 84.000 EUR; mala podjetja  s statusom začetnika pa v višini najmanj  4.200 EUR do največ 42.000 EUR;

3.       letna obrestna mera je 0 %;

4.       rok odplačila je 5 let + 1leto moratorija na odplačilo glavnice, polletno odplačevanje;                                                 

5.       sklad NE zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila;

6.       pred koriščenjem posojila bo prosilec posojilo ustrezno zavaroval → zavarovanje je možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine, pri čemer vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila;

7.       nova posojila  se  odobrijo tudi za refundacijo že odobrenega bančnega kredita ali leasinga, v kolikor je bil najet po 1.1.2011 in namenjen za upravičene stroške.

 

Potrebna dokumentacija:

1. prijavni obrazec za investicije do 25.000 EUR

2. prijavni obrazec za investicije nad 25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oz. investicijski program

3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju

a.      gospodarske družbe

1.       letno poročilo za preteklo leto → podatki iz izkaza poslovnega izida, podatki iz bilance stanja, podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (AJPES)

2.       popisni list dobljenih posojil/leasing(potrjen s strani banke/leasingodajalca) 

3.       fotokopija podpisnega kartona pri banki,

b.   samostojni podjetniki

1.   podatki iz izkaza poslovnega izida in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES),

2.   popisni list dobljenih posojil/leasing(potrjen s strani banke/leasingodajalca)

3.   potrdilo DURS-a o plačanih davkih

4. dokazila glede na vrsto investicije:

-  pri nakupu opreme predračun ali račun ali kupoprodajna pogodba

-  pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba

-  pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oz. lokacijska informacija ter (pred)račun investicije oz. pogodba z izvajalcem gradbenih del

-  pri nakupu patenta, licence in drugih pravic kupoprodajna pogodba.

 

Rok za prijavo:

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Popolne vloge, ki bodo prispele do 20. v  tekočem mesecu, bodo obravnavane do 30. v naslednjem mesecu.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod rubriko aktualni razpisi.

 

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na sedežu sklada ali po telefonu (05)33 50 173, (05)33 50 150, (05)33 50 158.

 

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov:

Javni sklad  malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako: RAZPIS POSOJIL-GOSPODARSTVO  ali

osebno oddajte v glavno pisarno, št. 38/I. nadstr.

 

Besedilo razpisa: http://www.nova-gorica.si/?vie=gds&id=2011042115174671Napovednik

  November 2019
NedPonTorSreČetPetSob
 12
3456789
101113141516
17181920212223
242526282930

Želiš biti na tekočem z dogajanjem?
Prijavi se na E-novice!