2.ROK: 10.10.2013 Javni sklad malega gospodarstva Goriške, javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v l. 2013
Apr.
38
2.ROK: 10.10.2013 Javni sklad malega gospodarstva Goriške, javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v l. 2013

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil v letu 2013 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba (Ur.l. RS, št. 57/2013, z dne 5.7.2013)

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti.

Skupna višina razpisanih sredstev je 1.400.000 EUR.

Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilna sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja. V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih, prav tako imajo letni promet manjši od 7 milj. EUR in/ali bilančna vsoto, ki ne presega 5 milj. EUR.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad.

Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Prijavitelji morajo imeti tudi sedež dejavnosti in realizirati investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba.

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja :

- prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo
- ostalo (glej razpis),

Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Ur.l. EU L 379/5). Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči.

Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlogo !

Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
•ohranitev obstoječih delovnih mest – (po zaključku investicije se preverja uresničitev napovedi o zaposlitvah, v času od 1 do 3 leta, po realizaciji investicije; izhodišče je stanje zaposlenih ob prijavi iz „Izjave o zaposlenih“; termin za zaključek investicije se opredeli v posojilni pogodbi.),
•zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.

Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
•Materialne investicije - stroški za:
- nakup opreme,
- gradnjo in/ali nakup poslovnega objekta,
- komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
- nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3 alinee tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10% vseh upravičenih stroškov);
•Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja);
•Stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom
- nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15% vseh upravičenih stroškov)

Med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih sredstev !
Stroški davka pri materialnih in nematerialnih investicijah niso upravičen strošek.
Stroški davka pri obratnih sredstvih so upravičen strošek.

Posojilni pogoji:
A. Posojila za obstoječa mikro in mala podjetja
Obstoječe mikro in malo podjetje je podjetje, ki je registrirano več kot 24 mesecev, do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu.
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih
sredstev
Najvišja vrednost posojila: 84.000 EUR
Najnižja vrednost posojil 4.200 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0%
Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija, (moratorij je vključen v odplačilno dobo), tromesečno odplačevanje
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila.
Stroški : Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške zavarovanja posojila poravna posojilojemalec po tržni tarifi

B. Posojila za mikro in mala podjetja s statusom začetnika
Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 24 mesecev, do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu, vsaj zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge.
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih
sredstev
Najvišja vrednost posojila: 42.000 EUR
Najnižja vrednost posojila: 4.200 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0%
Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo), tromesečno odplačevanje
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila.
Stroški : Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške zavarovanja poravna posojilojemalec po tržni tarifi.

Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se praviloma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca, za namen oz. upravičene stroške, navedene v vlogi prispeli na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 1.1.2013. Rok za zaključek investicije in predložitev dokazil o namenski porabi posojila je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi.
Posojilo se ne odobri za refundacijo bančnega kredita ali leasinga !

Merila za ocenjevanje vloge so:
- Kvantitativna (projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije, lastna udeležba, vrsta investicije, vpliv na okolje, neposredna prodaja izven trga RS, tržna naravnanost, status podjetja).
- Analiza finančnega položaja podjetja (finančno ravnotežje, finančna moč, finančno posredniški položaj, plačilna sposobnost: dolgoročna, kratkoročna)
- Kvalitativna (ocena na podlagi vloge/poslovnega načrta, ki prikazuje ekonomsko upravičenosti investicije, glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta, upoštevaje finančni položaj podjetja. Komisija lahko pri končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja/investicije.
- Zavarovanje (stvarno in realno zavarovanje glede na višino posojila)

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

Roki za prijavo so:  10.10.2013, 10.12.2013, 10.2.2014, 10.4.2014

V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 10.4.2014 bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. Vloge,
ki bodo prispele po 10.4.2014 ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
Napovednik

  November 2019
NedPonTorSreČetPetSob
 12
3456789
101113141516
17181920212223
242526282930

Želiš biti na tekočem z dogajanjem?
Prijavi se na E-novice!