Javni poziv za oddajo ponudbe za sodelovanje v programu Mentoriranja za inovativna podjetja s potencialom globalne rasti v okviru operacije SIO-PTP-2016-17
Apr.
38
Javni poziv za oddajo ponudbe za sodelovanje v programu Mentoriranja za inovativna podjetja s potencialom globalne rasti v okviru operacije SIO-PTP-2016-17

Predmet javnega poziva Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo sodelovanje v programu mentoriranja za inovativna podjetja s potencialom globalne rasti. Izbrani ponudniki bodo izvajali mentorske ure s področja rasti, razvoja, internacionalizacije in hitre rasti podjetji. Upravičenci do mentorskih ur so vsa mlada inovativna podjetja (do starosti treh let) s potencialom hitre globalne rasti in inovativna hitrorastoča podjetja v zgodnjih fazah internacionalizacije, ki nastopajo na mednarodnem, nišnem ali globalnem trgu.

Mentorstva (v nadaljevanju: aktivnosti) bodo izvedena v okviru operacije SIO-PTP-2016-17:
 • Delovni sklop 2: Razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre (globalne) rasti pod aktivnostjo A8: Mentorski program za hiter razvoj inovativnih podjetij. 
 • Delovni sklop 3: Pospeševanje hitre (globalne) rasti podjetij pod aktivnostjo A11: Mentorstvo za globalno rast.

Cilj programa aktivnosti je razvoj in rast inovativnih podjetji na področjih:
 • oblikovanja globalno usmerjenih poslovnih modelov;
 • povezovanja s partnerji ali strankami na mednarodnem trgu;
 • identifikacije ključnih strank in testiranje poslovnih priložnosti na oddaljenih trgih;
 • razvoja produktov pri prvem vstopu na mednarodni trg;
 • reševanja izzivov povezanih z mednarodno konkurenčnostjo, komercializacijo produktov;
 • načrtovanja, iskanja in vodenja virov v podjetju;
 • povezovanja z deležniki v startup okolju;
 • oblikovanja strategiji in procesov internacionalizacije ;
 • reševanja izzivov pospešene širitve in rasti poslovanja na mednarodnih trgih. 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija  in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. http://www.eu-skladi.si/
Logo TRAK belo ozadje

Ponudnik, ki bo izbran bo:
 • izvedel več enournih individualnih mantoriranj v skladu s potrebami upravičenca;
 • aktivno sodeloval in mentoriral upravičence v obliki ustnih in pisnih predlogov in strokovnih mnenj;
 • nudil pomoč upravičencem pri navezovanju poslovnih kontaktov in jim nudil strokovne nasvete pri njihovih strateških odločitvah;
 • pripravil kratka poročila o napredovanju upravičencev v sodelovanju z naročnikom;
 • omogočil morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih (po predhodnem dogovoru),

Letni obseg angažmaja ponudnika, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega poziva, je do največ 30 mentorskih ur na upravičenca v obdobju od sklenitve pogodbe z naročnikom do 31.12.2017. Mentorske ure so razdeljen v sklope po štiri ure.

Upravičenec bo lahko vse sklope izkoristi za mentoriranje z enim ali vsakega od sklopov z drugim podjetnikom-mentorjem (v nadaljevanju: izvajalcem).

Potek programa:

Korak 1: Upravičenec bo skupaj z Primorskim tehnološkim parkom (v nadaljevanju: naročnikom) izbral izvajalca iz seznama podjetniških mentorjev na podlagi lastnih potreb in kompetenc izvajalcev. 

Korak 2: Naročnik bo organiziral prvo spoznavno srečanje med izvajalcem in upravičencem. 

Korak 3: Izvajalec in upravičenec se dogovorita o frekventnosti in obsegu mentoriranj. Po vsakem srečanju mentor izpolni kratek zapisnik in ga posreduje naročniku.

Korak 4: Po vsakem končanem sklopu mentoriranj (4 svetovalne ure), izvajalec izda račun naročniku.

Vsa srečanja bodo potekala po individualnem dogovoru med izvajalcem in upravičencem ''v živo'' ali preko videokonference.

Naročnik bo:
 • koordiniral in povezoval dogovore o svetovanjih med upravičenci in izvajalcem;
 • vodil seznam mentorjev z opisi kompetenc;
 • vodil evidenco aktivnosti;
 • po potrebi zagotovil prostore za izvajanje svetovanj.

Ponudbena cena

Cena za izvedeno uro mentoriranja je fiksno določena na 82,00 EUR/uro brez DDV v primeru, da je izvajalec davčni zavezanec. V primeru sklenitve podjemne pogodbe ali drugih oblik pogodbenega sodelovanja so vse dajatve vštete v navedeno ceno.

Izdelava in predložitev ponudbe:
 • ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz tega poziva;
 • izbranemu izvajalcu naročnik ne bo posebej plačal priprav, potnih stroškov, dnevnice, parkirnine ter drugih stroškov povezanih z izvedbo mentoriranj, ampak so omenjeni stroški všteti v ceno mentoriranja;
 • ponudba mora veljati najmanj 8 dni od dneva oddaje ponudbe;
 • variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval;
 • ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in preložitvijo ponudbe.

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati:
 • izkušnje vsaj treh let iz razvoja in vodenja lastnega podjetja ali delo v ožji ekipi pri razvoju in poslovanju inovativnega podjetja;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj ter sposobnost mentoriranja;
 • aktivna osebna izkušnja z mentoriranjem pri rasti in razvoju vsaj enega podjetja, ki trži produkte na mednarodnem trgu v zadnjih 3 letih (dokazljivo soustanoviteljstvo ali vodenje ali mentoriranje (prostovoljno oz. proti plačilu), šteje tudi sodelovanje v različnih startup programih);
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja;
 • poslovni ugled in moralna integriteta.

Izvajalec mora z dokazili izkazati (npr. življenjepis, potrdila o udeležbi ali drugimi viri), da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Iz priloženih dokazil mora biti tudi razvidno, da ponudnik pozna področje razvoja in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre (globalne) rasti in inovativnih hitrorastočih podjetij.

Vsebina ponudbe:
 • izpolnjena Priloga 1: Podatki o ponudniku;
 • izpolnjena priloga 2: Podatki o izvajalcu;
 • dokazila o referencah glede na Prilogo 2;
 • življenjepis (zaželeno Linkedin profil).

Naslov za oddajo ponudbe 

Ponudniki oddajo ponudbe skupaj z vsemi prilogami na naslov Primorski tehnološki park d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici (po pošti ali osebno vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure) ali po e-mailu na #EM#6d687669652b6b6e637c704b7c7f67627f6361787d386267366a73#EM# v PDF obliki.

Plačilni pogoji

Naročnik bo znesek nakazal na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po izdaji računa. Izvajalec bo račun izdal po vsakem izvedenem sklopu svetovanja. Natančni plačilni pogoji in podatki za plačilo bodo navedeni v pogodbi o izvedbi storitve.

Rok za oddajo ponudbe

Poziv je odprt od dneva objave do 30.11.2017 ali preklica objave. Vloge se obravnavajo najkasneje 15 dni od oddaje popolne vloge.

Merilo za izbor ponudnikov

Naročnik bo v program vključil vse ponudnike, ki bodo ustrezali pozivnim pogojem. Naročnik bo sklenil pogodbo o izvajanju storitev z izvajalci, ki bodo s strani upravičencev izbrani za sodelovanje. Za vsak sklop mentorianaj (4 mentorske ure) bo naročnik na podlagi sklenjene podogbe o izvajanju storitev izdal naročilnico. Naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prejetih ponudb.  

Naročnik bo vse izbrane izvajalce pozval, da mu predložijo opis podjetniških kompetenc za potrebe oblikovanja baze mentorjev.

Upravičenci bodo po posvetu z naročnikom individualno izbirali pri katerem svetovalcu želijo izkoristiti svetovalne ure.

Druge določbe 

Naročnik lahko vlagatelja kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge in si pridržuje pravico, da ne pojasni/obrazloži, zakaj je bila posamezna ponudba zavrnjena ali odobrena. Ponudniki bodo obveščeni le v primeru izbire. Prijavitelji v teh postopkih ne morejo vlagati proti naročniku pravnih sredstev.

Naročnik bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega poziva, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega poziva. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja.

Ponudniki pri oddaji ponudbe sodelujejo na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve posla.

Dodatne informacije

Neposredna kontaktna oseba je Mitja Mikuž. Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Primorskega tehnološkega parka, po telefonu 05 393 24 56 ali elektronski pošti #EM#6d687669652b6b6e637c704b7c7f67627f6361787d3b6267366a73#EM#.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ. prilogi 1 in2 v .doc obliki pa TUKAJ.

Za sodelovanje in vašo ponudbo se zahvaljujemo.

V Vrtojbi, 30.5.2017 Primorski tehnološki park d.o.o.
Tanja Kožuh, direktorica


Napovednik

  Oktober 2019
NedPonTorSreČetPetSob
 12345
6789101112
131415161819
20212223242526
27293031 

Želiš biti na tekočem z dogajanjem?
Prijavi se na E-novice!