Javni poziv za oddajo ponudbe za sodelovanje v programu Svetovanja in usmerjanja podjetnih posameznikov ali skupin s podjetniško idejo v okviru operacije SIO-PTP-2016-17
Apr.
38
Javni poziv za oddajo ponudbe za sodelovanje v programu Svetovanja in usmerjanja podjetnih posameznikov ali skupin s podjetniško idejo v okviru operacije SIO-PTP-2016-17

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo sodelovanje v programu Svetovanja in usmerjanja podjetnih posameznikov ali skupin s podjetniško idejo. Izbrani ponudniki bodo izvajali svetovalne ure s področja razvijanja poslovnih idej in preverjanja poslovnega potenciala. Do udeležbe v programu so upravičeni vsi podjetni posamezniki ali skupine s poslovno idejo, ki še nimajo ustanovljenega podjetja.

Svetovanja in usmerjanja (v nadaljevanju: aktivnosti) bodo izvedena v okviru operacije SIO-PTP-2016-17, znotraj delovnega sklopa 1: Identifikacija inovativnih idej in zagon novih podjetij s potencialom hitre (globalne) rasti pod aktivnostjo A4: Informiranje, svetovanje, usmerjanje posameznika ali skupine. 

Cilj programa aktivnosti je razvoj poslovne ideje na področjih:
 • konkretizacije poslovne ideje;
 • identifikacije potreb na trgu;
 • identifikacije ključnih nišnih strank;
 • testiranja poslovne priložnosti na trgu;
z namenom, da nosilci poslovne ideje ustanovijo inovativno in na globalni trg usmerjeno podjetje.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija  in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. http://www.eu-skladi.si/
Logo TRAK belo ozadje

Ponudnik, ki bo izbran bo:
 • izvedel več enournih individualnih svetovanj in podajal usmeritve v skladu s potrebami upravičenca;
 • aktivno sodeloval in svetoval ter usmerjal upravičence v obliki ustnih in pisnih predlogov in strokovnih mnenj;
 • nudil pomoč upravičencem pri navezovanju poslovnih kontaktov in svetovanju pri njihovih strateških odločitvah;
 • pripravil kratko poročilo o napredovanju upravičencev v sodelovanju z naročnikom;
 • omogočil morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih svetovanja in usmerjanja (po predhodnem dogovoru),

Letni obseg angažmaja ponudnika, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega poziva je do največ 30 mentorskih ur na upravičenca v obdobju od sklenitve pogodbe z naročnikom do 31.12.2017. Svetovalne ure so razdeljen v sklope po štiri ure

Upravičenec bo lahko vse sklope izkoristi za posvet z enim ali vsakega od sklopov z drugim podjetnikom-svetovalcem (v nadaljevanju: izvajalcem).

Potek programa:

Korak 1: Upravičenec bo skupaj s Primorskim tehnološkim parkom (v nadaljevanju: naročnikom) izbral izvajalca iz seznama podjetniških svetovalcev na podlagi lastnih potreb in kompetenc izvajalcem. 

Korak 2: Naročnik bo organiziral prvo spoznavno srečanje med izvajalcem in upravičencem. 

Korak 3: Izvajalec in upravičenec se dogovorita o frekventnosti in obsegu svetovanj. Po vsakem srečanju mentor izpolni zapisnik in ga posreduje naročniku.

Korak 4: Po vsakem končanem sklopu svetovanj (4 svetovalne ure), izvajalec izda račun naročniku.

Vsa srečanja bodo potekala po individualnem dogovoru med izvajalcem in upravičencem ''v živo'' ali preko videokonference.

Naročnik bo:
 • koordiniral in povezoval dogovore o svetovanjih med upravičenci in izvajalcem;
 • vodil seznam svetovalcev z opisi kompetenc;
 • vodil evidenco aktivnosti;
 • po potrebi zagotovil prostore za izvajanje svetovanj.

Ponudbena cena

Cena za izvedeno uro svetovanja je fiksno določena na 55,00 EUR/uro brez vključenega DDV v primeru, da je izvajalec davčni zavezanec. V primeru sklenitve podjemne pogodbe ali drugih oblik pogodbenega sodelovanja so vse dajatve vštete v navedeno ceno.

Izdelava in predložitev ponudbe:
 • ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz teh navodil;
 • izbranemu izvajalcu naročnik ne bo posebej plačal priprav, potnih stroškov, dnevnice, parkirnine ter drugih stroškov povezanih z izvedbo svetovanja, ampak so omenjeni stroški všteti v ceno svetovanja;
 • ponudba mora veljati najmanj 8 dni od dneva oddaje ponudbe;
 • variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval;
 • ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in preložitvijo ponudbe.

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati:
 • izkušnje vsaj treh let iz razvoja in vodenja lastnega podjetja ali delo v ožji ekipi pri razvoju in poslovanju inovativnega podjetja;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj ter sposobnost mentoriranja;
 • aktivna osebna izkušnja s svetovanjem pri razvoju poslovnih idej v zadnjih 3 letih (dokazljivo soustanoviteljstvo ali vodenje ali svetovanje (prostovoljno oz. proti plačilu), šteje tudi sodelovanje v različnih startup programih);
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja;
 • poslovni ugled in moralna integriteta.

Izvajalec mora z dokazili izkazati (npr. življenjepis, potrdila o udeležbi ali drugimi viri), da pozna področje sodobnih pristopov podjetništva ter faze razvoja in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre (globalne) rasti in inovativnih hitrorastočih podjetij.

Izvajalec mora z dokazili izkazati (npr. življenjepis, potrdila o udeležbi ali drugimi viri), da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Iz priloženih dokazil mora biti tudi razvidno, da ponudnik pozna področje razvoja poslovnih idej in razvoja inovativnih podjetij s potencialom hitre (globalne) rasti.

Vsebina ponudbe:
 • izpolnjena Priloga 1: Podatki o ponudniku;
 • izpolnjena priloga 2: Podatki o izvajalcu:
 • dokazila o referencah glede na Prilogo 2;
 • življenjepis (zaželeno Linkedin profil).

Naslov za oddajo ponudbe 

Ponudniki oddajo ponudbe skupaj z vsemi prilogami na naslov Primorski tehnološki park d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici (po pošti ali osebno vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure) ali po e-mailu na #EM#6d687669652b6b6e637c704b7c7f67627f6361787d386267366a73#EM# v PDF obliki.

Plačilni pogoji

Naročnik bo znesek nakazal na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po izdaji računa. Izvajalec bo račun izdal po vsakem izvedenem sklopu svetovanja. Natančni plačilni pogoji in podatki za plačilo bodo navedeni v pogodbi o izvedbi storitve.

Rok za oddajo ponudbe

Poziv je odprt od dneva objave do 30.11.2017 ali preklica objave. Vloge se obravnavajo najkasneje 15 dni od oddaje popolne vloge.

Merilo za izbor ponudnikov

Naročnik bo v program vključil vse ponudnike, ki bodo ustrezali pozivnim pogojem. Naročnik sklenil pogodbo o izvajanju storitev z izvajalci, ki bodo s strani upravičencev izbrani za svetovanje. Za vsak sklop svetovanj (4 mentorske ure) bo naročnik izdal naročilnico. Naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prejetih ponudb.  

Naročnik bo vse izbrane izvajalce pozval, da mu predložijo osebno sliko in opis podjetniških kompetenc za potrebe objave seznama svetovalcev na spletni strani.

Upravičenci bodo po posvetu z naročnikom individualno izbirali pri katerem svetovalcu želijo izkoristiti svetovalne ure.

Druge določbe 

Naročnik lahko vlagatelja kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge in si pridržuje pravico, da ne pojasni/obrazloži, zakaj je bila posamezna ponudba zavrnjena ali odobrena. Ponudniki bodo obveščeni le v primeru izbire. Prijavitelji v teh postopkih ne morejo vlagati proti naročniku pravnih sredstev.

Naročnik bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega poziva, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega poziva. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja.

Ponudniki pri oddaji ponudbe sodelujejo na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve posla.

Dodatne informacije

Neposredna kontaktna oseba je Mitja Mikuž. Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Primorskega tehnološkega parka, po telefonu 05 393 24 56 ali elektronski pošti #EM#6d687669652b6b6e637c704b7c7f67627f6361787d386267366a73#EM#.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ, prilogi 1 in2 v .doc obliki pa TUKAJ.

Za sodelovanje in vašo ponudbo se zahvaljujemo.

V Vrtojbi, 30.5.2017 Primorski tehnološki park d.o.o.
Tanja Kožuh, direktorica


Napovednik

  Junij 2018
NedPonTorSreČetPetSob
 12
346789
101113141516
1718202223
242527282930

Želiš biti na tekočem z dogajanjem?
Prijavi se na E-novice!