Javni poziv za oddajo ponudbe za sodelovanje v programu Mentoriranja za razvoj poslovnih idej in startup podjetji v okviru operacije SIO-PTP-2018-19
Apr.
38
Javni poziv za oddajo ponudbe za sodelovanje v programu Mentoriranja za razvoj poslovnih idej in startup podjetji v okviru operacije SIO-PTP-2018-19

Predmet javnega poziva je oddaja ponudbe za sodelovanje v programu mentoriranja Primorskega tehnološkega parka, ki nastopa kot naročnik. Izbrani ponudniki bodo vključeni v bazo mentorjev Primorskega tehnološkega parka.

Namen aktivnosti mentoriranja za ciljne skupine upravičencev so:
 • podpora pri procesu razvoja poslovne ideje ter pripravi načrta njegove uresničitve za inovativne potencialne podjetnike (inovativne posameznike, dijake, študente, pedagoške delavce, raziskovalce);
 • podpora rasti in razvoju start up podjetij za nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«.
Mentorstva (v nadaljevanju: aktivnosti) bodo izvedena v okviru operacije SIO-PTP-2018-2019.

Cilj aktivnosti namenjen razvoju poslovnih idej:
 • konkretizacije poslovne ideje;
 • identifikacije potreb na trgu;
 • identifikacije ključnih nišnih strank;
 • testiranje poslovne priložnosti na trgu;
z namenom, da nosilci poslovne ideje ustanovijo inovativno in na globalni trg usmerjeno podjetje.

Cilj aktivnosti namenjen razvoju in rast inovativnih podjetji:
 • oblikovanje globalno usmerjenih poslovnih modelov;
 • povezovanje s partnerji ali strankami na mednarodnem trgu;
 • identifikacije ključnih strank in testiranje poslovnih priložnosti na oddaljenih trgih;
 • razvoja produktov pri prvem vstopu na mednarodni trg;
 • reševanje izzivov povezanih z mednarodno konkurenčnostjo, komercializacijo produktov;
 • načrtovanje, iskanje in vodenje virov v podjetju;
 • povezovanje z deležniki v startup okolju;
 • oblikovanje strategiji in procesov internacionalizacije ;
 • reševanje izzivov pospešene širitve in rasti poslovanja na mednarodnih trgih. 
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija  in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. http://www.eu-skladi.si/

Ponudnik, ki bo izbran bo:
 • izvedel več enournih individualnih mantoriranj v skladu s potrebami upravičenca; 
 • aktivno sodeloval in mentoriral upravičence v obliki ustnih in pisnih predlogov in strokovnih mnenj;
 • nudil pomoč upravičencem pri navezovanju poslovnih kontaktov in jim nudil strokovne nasvete pri njihovih strateških odločitvah;
 • pripravil kratka poročila in evidence (dnevnik mentoriranj, vmesno poročilo/a in končno poročilo) o napredovanju upravičencev po predlogah in obsegu in v rokih, ki jih bo določil Primorski tehnološki park (v nadaljevanju z naročnikom);
 • omogočil morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih (po predhodnem dogovoru),
Obseg angažmaja ponudnika, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega poziva, je minimalno 20 in maksimalno 70 mentorskih ur na koledarsko leto na upravičenca. Obdobje angažiranja je od sklenitve pogodbe z naročnikom do 31.12.2019.

Naročnik, mentor in upravičenec bodo sklenili tripartitno pogodbo v kateri bodo opredelili pravice in dolžnosti pogodbenih strank.

Potek programa po vključitvi mentorja v bazo mentorjev Primorskega tehnološkega parka:

Korak 1: Upravičenec bo skupaj z naročnikom izbral izvajalca iz seznama podjetniških mentorjev na podlagi lastnih potreb in kompetenc izvajalcev. 

Korak 2: Naročnik bo organiziral prvo spoznavno srečanje (fizično ali videokonferenca) med izvajalcem in upravičencem. 

Korak 3: Naročnik, izvajalec in upravičenec bodo sklenili tripartitni sporazum v kateri bo opredeljen obseg mentoriranja, urna postavka, roki in ostale obveznosti in pravice strank.

Korak 4: Mentor izpolni in posreduje naročniku vmesna poročila in evidence o poteku mentoriranja, kakor je opredeljeno v tripartitni pogodbi.

Korak 5: Po zaključenem obsegu mentoriranja in izpolnjenimi poročili bo izvajalec izdal račun naročniku.

Vsa srečanja bodo potekala po individualnem dogovoru med izvajalcem in upravičencem ''v živo'' ali preko videokonference.

Naročnik bo:
 • koordiniral in povezoval dogovore in sporazume o mentoriranjih med upravičenci in izvajalcem;
 • vodil seznam mentorjev z opisi kompetenc;
 • vodil evidenco aktivnosti in dokumentov;
 • po potrebi zagotovil prostore za izvajanje svetovanj.
Ponudbena cena:

Cena za izvedeno uro mentoriranja je največ 105,00 EUR/uro brez DDV. Izvajanje mentorstev po podjemi pogodbi ni mogoče.

Izdelava in predložitev ponudbe:
 • ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz tega poziva;
 • izbranemu izvajalcu naročnik ne bo posebej plačal priprav, potnih stroškov, dnevnice, parkirnine ter drugih stroškov povezanih z izvedbo mentoriranj, ampak so omenjeni stroški všteti v ceno mentoriranja;
 • ponudba mora veljati najmanj 15 dni od dneva oddaje ponudbe;
 • variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval;
 • ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in preložitvijo ponudbe.
Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati:
 • izkušnje vsaj treh let iz razvoja in vodenja lastnega podjetja ali delo v ožji ekipi pri razvoju in poslovanju inovativnega podjetja;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj ter sposobnost mentoriranja;
 • aktivna osebna izkušnja z mentoriranjem pri rasti in razvoju vsaj enega podjetja, ki trži produkte na mednarodnem trgu v zadnjih 3 letih (dokazljivo soustanoviteljstvo ali vodenje ali mentoriranje (prostovoljno oz. proti plačilu), šteje tudi sodelovanje v različnih startup programih);
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja;
 • poslovni ugled in moralna integriteta.
Izvajalec mora z dokazili izkazati (npr. življenjepis, potrdila o udeležbi ali drugimi viri), da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Iz priloženih dokazil mora biti tudi razvidno, da ponudnik pozna področje razvoja in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti in inovativnih hitrorastočih podjetij.

Vsebina ponudbe:
 • Izpolnjena Priloga 1: Podatki o ponudniku.
 • Izpolnjena priloga 2: Podatki o mentorju.
 • Dokazila o referencah glede na Prilogo 2.
 • Življenjepis (zaželeno Linkedin profil).
Naslov za oddajo ponudbe:

Ponudniki oddajo ponudbe skupaj z vsemi prilogami na naslov Primorski tehnološki park d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici (po pošti ali osebno vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure) ali po e-mailu na #EM#6d687669652b6b6e637c704b7c7f67627f6361787d386267366a73#EM# v PDF obliki.

Plačilni pogoji:

Naročnik bo znesek nakazal na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po izdaji računa. Izvajalec bo račun izdal glede na obdobja poročanja na katere je naročnik vezan v okviru operacije SIO-PTP 2018/2019. Natančni plačilni pogoji in podatki za plačilo bodo navedeni v pogodbi o izvedbi storitve.

Rok za oddajo ponudbe:

Poziv je odprt od dneva objave do 30.11.2019 ali preklica objave. Vloge se obravnavajo najkasneje 15 dni od oddaje popolne vloge.

Merilo za izbor ponudnikov:

Naročnik bo v program vključil vse ponudnike, ki bodo ustrezali pozivnim pogojem. Upravičenci bodo po posvetu z naročnikom individualno izbirali pri katerem svetovalcu želijo izkoristiti svetovalne ure. Naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prejetih ponudb.  

Naročnik bo vse izbrane izvajalce vključil v stalno bazo mentorjev Primorskega tehnološkega parka.

Druge določbe:

Naročnik lahko vlagatelja kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge in si pridržuje pravico, da ne pojasni/obrazloži, zakaj je bila posamezna ponudba zavrnjena ali odobrena. Ponudniki bodo obveščeni le v primeru izbire. Prijavitelji v teh postopkih ne morejo vlagati proti naročniku pravnih sredstev.

Naročnik bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega poziva, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega poziva. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja.

Ponudniki pri oddaji ponudbe sodelujejo na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve posla.

Dodatne informacije:

Neposredna kontaktna oseba je Mitja Mikuž. Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Primorskega tehnološkega parka, po telefonu 05 393 24 56 ali elektronski pošti #EM#6d687669652b6b6e637c704b7c7f67627f6361787d386267366a73#EM#.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ. Prilogi 1 in 2 v .doc obliki pa TUKAJ.


Za sodelovanje in vašo ponudbo se zahvaljujemo.

V Vrtojbi, 26.5.2018 Primorski tehnološki park d.o.o.
Tanja Kožuh, direktorica

Logo TRAK belo ozadjeNapovednik

  Avgust 2019
NedPonTorSreČetPetSob
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Želiš biti na tekočem z dogajanjem?
Prijavi se na E-novice!