fbpx

Pripravili smo kratek pregled aktualnih ukrepov za podjetja, povzetih z enotne informacijske točke ukrepov za podporo gospodarstvu na portalu SPIRIT Slovenija

NOV SVEŽENJ UKREPOV – TUDI ZA SAMOZAPOSLENE – v obravnavi


Sveženj vseh ukrepov, ki vključuje tudi pomoč samozaposlenim, bo predvidoma vlada potrdila 27. 3. 2020 in ga nato poslala Državnemu zboru v sprejem. To tudi ni zadnji paket pomoči.

 • Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti, bodo imeli pravico do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % neto minimalne plače.
 • Odpisani jim bodo prispevki, od odmere dohodnine za leto 2020 pa se odloži plačilo akontacije dohodnine.
 • Za pomoč bodo morali samozaposleni na poenostavljen način podati izjavo, da so zaradi krize prizadeti. Podatki bodo javno objavljeni, morebitna zavajanja pa naknadno sankcionirana.


Ukrepi za zagotavljanje likvidnosti – v obravnavi


V svežnju ukrepov za pomoč gospodarstvu so tudi takšni, ki naj bi zagotavljali likvidnost v podjetjih. Cilj je ohraniti delovna mesta in zagotoviti likvidnost podjetij.

 • Vzpostavila naj bi se garancijska shema in DUTB omogočil odkup terjatev do slovenskih podjetij.
 • Država naj bi slabi banki zagotovila dovolj sredstev za izvedbo prek dokapitalizacije in/ali poroštva. Ta ukrep bi veljal daljše obdobje.
 • Akontacija davka na dobiček oziroma vnaprejšnja plačila davka na predvideni dobiček naj bi se za vsa podjetja zamrznila.
 • Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem.
 • Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni.

Predlaga se nova ureditev izplačila regresa za letni dopust, in sicer tako, da se regres za letni dopust izplača v dveh delih. Do 30. junija se izplača prvi del regresa za letni dopust (ne prva polovica regresa za letni dopust) in do 31. decembra drugi del regresa za letni dopust (ne druga polovica regresa za letni dopust). V letu 2020 se kot interventni ukrep omogoči, da se oba dela izplačata do 31. decembra.

Ukrepi bodo sprejeti za čas do 31. maja in nato podaljšani po potrebi.


Ukrepi tudi za nosilce kmetijske dejavnosti – v obravnavi


Vlada je pripravila tudi zakon z interventnimi ukrepi za blažitev posledic koronavirusa in urejanje razmerij na trgu kmetijskih in živilskih izdelkov.


Nosilcem in članom kmetijskih gospodarstev, ki bi zboleli za boleznijo COVID 19 bo za čas trajanja bolezni zaradi nezmožnosti za delo dodeljena finančna pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače.


Za obolele s koronavirusom, ki imajo ustrezno zdravniško potrdilo, je predviden tudi ukrep odpisa prispevkov, ki jih bo za obolele zavarovance pokrila država.


pravica odloga plačila prispevkov za zavarovance, ki opravljajo osnovno kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetiji ali katerokoli drugo kmetijsko dejavnost. Neporavnane obveznosti bodo morali upravičenci poravnati v prihodnjih dveh letih.


Predvidena je finančna podpora zaradi izpada dohodka v primeru, če zaradi epidemije pride do izpada dohodka zaradi padca cen, nezmožnosti prodaje zalog in nezmožnosti plačila terjatev. Nosilcu se zagotovi nadomestilo za nastalo škodo v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma GVŽ.


Odkup kmetijskih pridelkov in živil za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ponudbe kmetijskih pridelkov, s čimer jih želi vlada zavezati k večjemu odstotku ponudbe v Sloveniji pridelanih in predelanih kmetijskih izdelkov v okviru njihove ponudbe.


Možnost povračila večjih nepredvidenih stroškov živilsko predelovalne industrije, nastalih pri poslovanju (nabava zaščitne, opreme, višji stroški logistike, nadomeščanje delovne sile).


Predvideno pa je tudi izplačilo nadomestila ribičem in gojiteljem školjk zaradi nezmožnosti prodaje na domačem in tujih trgih. 40 % znižanje pristojbin v ribiških pristaniščih in vodnega povračila gojiteljem školjk in vodnih organizmov za 2020.


Nov zakonski sveženj s predvidenimi ukrepi za ohranjanje delovnih mest – v obravnavi


Sveženj vseh ukrepov, ki bo po napovedih vreden vsaj tri milijarde evrov, bo vlada predvidoma potrdila do petka, 27. 3. 2020 in ga nato poslala Državnemu zboru v sprejem.
Med najpomembnejše spadajo ukrepi za ohranjanje delovnih mest:


• uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja delavcev na čakanju in njihovih prispevkov za obdobje dveh mesecev. Veljali bodo do 31. maja 2020 – z možnostjo podaljšanja. V tem času bo prispevke zaposlenih na čakanju krila država, pravice zavarovancev ostajajo.


• nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec.


• vzpostavlja se sistem dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve za izpostavljene delavce v razponu 10-200 odstotkov plače.


• delavcem, ki bodo v tem času izgubili delo, pripada od prvega dne nadomestilo za brezposelnost.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami v okviru nujnega postopka – V VELJAVI

Zakon določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami (pri izvrševanju kazenskih sankcij in notarskih zadevah). Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki v sodnih zadevah ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Sodišča bodo opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah. Tudi roki v upravnih zadevah, razen ko gre za nujne zadeve, ne tečejo, prav tako ne roki za začetek prestajanja zaporne kazni. Ureja tudi delo notarjev, ki v tem času poslujejo pretežno elektronsko.
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

V skladu s tem zakonom bodo banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju RS.


Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za kredite fizičnih oseb ter za društva, zavode in ustanove.


Ukrepi SID banke


Ukrepi SID banke se nanašajo na spremembe obstoječih in nove finančne produkte za premagovanje likvidnosti.
Skupaj z MGRT bo SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.
S temi sredstvi bomo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bomo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.


Za ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu je SID banka pripravila naslednje ukrepe:

Za podjetja, ki so že stranke SID banke in bodo predložila dokazila o škodi (npr. upad ali odpoved naročil po določenem datumu, ostala verodostojna dokazila ipd.), bodo prilagodili tudi presojo izpolnjevanja finančnih zavez, zavarovanj in moratorijev.

Obstoječim in vsem novim strankam SID banke bodo na voljo krediti iz lastnih sredstev SID banke po ugodni obrestni meri in shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, pri čemer bo kvota programa znašala 50 milijonov evrov in jo bo mogoče koristiti šest mesecev. Ker se zneski pomoči de minimis seštevajo, je do morebitne spremembe pogojev s strani Evropske komisije, še naprej potrebno upoštevati omejitve dopustnega financiranja te oblike pomoči.

V okviru posojilnih skladov (MSP6 in MSP7), kjer v sodelovanju z MGRT nudijo neposredno financiranje podjetjem vseh gospodarskih sektorjev, bodo v SID banki razširili izvajanje programov v smeri opustitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij, ki bo omogočila, da lahko mala in srednje velika podjetja ter tudi s.p.-ji pridobijo ugoden kredit za financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter obratnega kapitala oz. poslovanja. Predvidena kvota programa bo 50 milijonov evrov, ki jo bo mogoče koristiti eno leto. Znesek posameznega kredita bo od 100.000 EUR do 5 mio EUR z ugodno obrestno mero, ki bo pomenila pomoč de minimis, dobo kreditiranja med 2 in 12 leti ter možnost ustrezno potrebnih moratorijev na odplačilo glavnice. To bo podjetjem omogočilo zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV2, kot tudi za zagotavljanje ponudbe izdelkov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov zaradi tega.
Več informacij o programih:


https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6 in
https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7

Za sektor turizem bodo prilagodili oziroma razširili program financiranja naložb v turizmu tako, da bo poleg namenov, ki so skladni s strategijo turizma (financiranje naložb v namestitvene zmogljivosti, športno, zabaviščno, kulturno infrastrukturo ter žičnice, marine in turistična letovišča), začasno omogočeno tudi financiranje obratnega kapitala podjetij. Pri tem bodo proučili tudi možnost razširitve izvajanja programa na gostinsko dejavnost. Predvidena kvota razširjenega programa bo 100 milijonov evrov.
Več: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-za-trajnostno-rast-slovenskega-turizma-turizem-1

 1. Na področju instrumentov zavarovanja bodo predvsem za izvozna podjetja okrepili instrumente priprave na izvoz in zagotovitev kritja (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih tveganj vezano na posledice širjenja virusa SARS-CoV2 na gospodarstvo. Ob tem bodo proučili tudi možnost pokritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig ter zavarovanje vseh nekomercialnih tveganj.
  Več informacij https://www.sid.si/oddelek-za-zavarovanje-kreditov-investicij
 2. V okviru posrednega financiranja lahko banke in hranilnice kot posrednice podjetjem, ki se soočajo z negativnimi posledicami SARS-CoV2 ter podjetjem, ki potrebujejo likvidnost za zagotavljanje ponudbe izdelkov in storitev, ponudijo sredstva SID banke po prilagojenih pogojih. V ta namen se bo med drugim lahko s kreditom iz vira SID banke financiralo tudi do 100 % stroškov projekta oz. poslovanja, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje. Banke že imajo na voljo sredstva, in sicer v višini 600 milijonov evrov.
  Več informacij https://www.sid.si/banke oziroma na telefonski številki: 01/ 200 75147.
 3. V okviru Sklada skladov bo SID banka skupaj z MGRT in SVRK proučila možnost vplačila dodatnih sredstev za namen povečanja finančnega instrumenta evropske kohezijske politike mikroposojil, ki se izvajajo preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava. Hkrati pa pripravljajo uvedbo portfeljskih garancij, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšale svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.
  Več informacij https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, uvajajo pa se tudi novi likvidnostni krediti.
Nov likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge, s. p. (2 – 50 zaposlenih) bo objavljen 28. 3. 2020. Namenjen bo odpravi likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja. Višina kredita: 40.000 EUR – 125.000 EUR.
Načrtovane so prilagoditve obstoječih instrumentov sklada:

 • Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (aktualno od 20. 3. 2020). Prilagodijo se merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.
 • Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih (z visoko brezposelnostjo in obmejna območja). Aktualno že od 27. 12. 2019 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij. Ukinja se dva bližnja roka za oddajo vlog. Prvi naslednji rok za oddajo je 1. 9. 2020.
  Ugodnosti za obstoječe kreditojemalce Sklada:
 • Odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem Sklada na obroke glavnice kredita za dobo 3 do 6 mesecev.
 • Odobritev dodatnega moratorija obstoječim prejemnikom Garancij za bančne kredite Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus). Sklad je sodelujočim bankam dal soglasje, da pri že odobrenih kreditih omogočijo dodatni moratorij za dobo 6 mesecev, datum zaključka kredita pa ostaja nespremenjen.
  Spremembe v okviru vavčerjev:
  Kot odgovor na spremenjene razmere so spremenjeni pogoji aktualnih vavčerjev:
 • Roki za oddajanje zahtevkov se podaljšajo za 3 mesece od roka, določenega v javnem pozivu ,
 • Vloge se oddajajo izključno z digitalnim potrdilom. Osebni obiski pri svetovalcih SPOT Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.
 • Podpisano pogodbo o sofinanciranju podjetje pošlje po pošti na Slovenski podjetniški sklad. Za identifikacijo zakonitega zastopnika lahko pogodbi priloži osebni dokument in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se postopek identifikacije preloži oz. se izvede najkasneje ob oddaji zahtevka. Osebna identifikacija pri svetovalcih SPOT se do nadaljnjega izključi.
  Zaradi reorganizacije in izrednih delovnih procesov so začasno ustavljeni naslednji vavčerji:
 • Vavčer za tržne raziskave.
 • Vavčer za digitalni marketing.
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije.
  Trenutno aktualni vavčerji :
  https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi
  Podrobnosti o ukrepih in novostih Sklada, povezanih s korona virusom, najdete tukaj: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa