fbpx

Primorski tehnološki park je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje v torek, 23.6.2020 v prostorih Mestne občine Nova Gorica organiziral delavnico z naslovom »5 nasvetov, kako postati bolj zaposljiv«. Velik interes za dogodek daje slutiti, da bi bilo na tem področju ob primerni podpori lokalne politike mogoče narediti še veliko več in tako poskrbeti za hitrejše okrevanje Goriške. Primorski tehnološki park je v ta namen pripravil temeljito analizo situacije in predlagal posebni krizni program za  hitrejši izhod iz recesije.

GORIŠKA PO PANDEMIJI COVID 19

Na Goriškem so se zaradi zajezitvenih ukrepov med pandemijo covid 19 gospodarske aktivnosti precej skrčile, posledično podjetja odpuščajo zaposlene, povečuje se brezposelnost, ki se bo najverjetneje nadaljevala do konca leta 2020, podjetja se soočajo s problematiko omejenih virov za razvoj in proizvodnjo ter z likvidnostnimi težavami. Goriška regija se, predvsem na območjih, ki neposredno mejijo z Italijo, ter v panogah, ki so močno odvisne od italijanskega trga, upravičeno boji globoke in dolgotrajne gospodarske recesije.

V teh razmerah nam poleg drugih tveganj grozi tudi beg možganov iz regije. Za pot iz recesije je bistvenega pomena, da regija zadrži svoje (mlade) in visokokvalificirane kadre. V Primorskem tehnološkem parku so se zato povezali z Zavodom za zaposlovanje, da bi brezposelne, ljudi na čakanju ali osebe, ki jim preti izguba zaposlitve, na delavnici seznanili s sodobnim znanjem in kompetencami podjetnosti. Te so pomembne za tiste, ki bi želeli svojo kariero nadaljevati v obliki samostojnega podjetnika ali pri iskanju nove zaposlitve, predvsem v zagonskih ter hitrorastočih visokotehnoloških podjetjih.

STRUKTURA BREZPOSELNOSTI NA GORIŠKEM 2020

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Nova Gorica, ki pokriva Urade za delo Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija, se je v obdobju od januarja do 21.6.2020 v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 2.197 oseb. V primerjavi z obdobjem jan. – junij 2019, beležijo letos 54,3% večji priliv v evidenco brezposelnih. V letošnjem letu sonajvečji priliv v brezposelnost zabeležili v mesecu aprilu, in sicer 592 oseb; od tega 341 na Uradu v Novi Gorici, 108 v Ajdovščini, 104 v Tolminu in 64 v Idriji.

Spodbudno je, da se v mesecu maju in juniju število novih prijav v evidenco umirja, povečuje pa se število objavljenih potreb po delavcih in število odjav iz evidence brezposelnih  zaradi zaposlitve. V maju 2020 so na Območni službi Nova Gorica zabeležili 148 odjav iz evidence brezposelnih  zaradi zaposlitve, junija  do danes pa že 208 (lani pa v celem mesecu juniju 171).

Število registrirano brezposelnih oseb na Območni službi ZRSZ v Novi Gorici je na dan 21.6.2020 znašalo 3.539 oseb, od tega 1.901 oz. 54% na Uradu za delo Nova Gorica.

Izobrazbena struktura brezposelnih oseb na Območni službi Nova Gorica je trenutno:

  • 637 oseb (18%) je terciarno izobraženih (6., 7. in 8. raven izobrazbe), od tega na Uradu za delo Nova Gorica 372 oseb oz.19,6%
  • 1.581 oseb (44,7%)  ima srednjo poklicno ali srednjo tehniško, strokovno ali splošno izobrazbo, od tega na Uradu za delo Nova Gorica 815 oseb ali 42,9%
  • 1.321 oseb (37,3%)  ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, na Uradu za delo Nova Gorica je takih 714  oseb, kar znaša 37,5%.

POMEN STARTUP PODJETIJ ZA GORIŠKO REGIJO

Zakaj so zagonska in hitrorastoča podjetja pomembna za Goriško regijo? Zagonska (startup) in hitrorastoča (scaleup) podjetja so novonastala oz. mlada podjetja, katerih namen je razvoj novega, običajno inovativnega izdelka ali storitve, ki je plod lastnega znanja ustanoviteljev ali ožje ekipe podjetja ter je namenjen trženju na mednarodnem trgu. Ta podjetja imajo običajno velik potencial za rast in ustvarjanje novih zaposlitev. Povprečni startup podjetnik ustvari kar 3x več delovnih mest kot podjetnik s srednjim potencialom in kar 15x več delovnih mest kot podjetnik z nizkim potencialom. Mlada podjetja v državah OECD v povprečju prispevajo približno 20% vseh zaposlitev, vendar, kar je pomembno, ustvarijo skoraj polovico vseh novih zaposlitev. Zagonska in hitrorastoča podjetja privlačijo mlade, še posebej ustvarjalne in visoko izobražene talente.

Če je trenutno eden najpomembnejših izzivov ohraniti zaposlitve, pa nas Covid 19 dolgoročno postavlja še pred en pomemben izziv, t.j. upad števila novih (predvsem zagonskih) podjetij. Zmanjšanje števila novoustanovljenih zagonskih podjetij v samo enem letu, prinese večletne posledice na različnih družbeno-ekonomskih področjih, predvsem pa vpliva na zmanjšanje inovacij in števila novo ustvarjenih zaposlitev. Poleg tega lahko manjše število novih podjetij še dodatno poveča obstoječe dolgoročne upadajoče trende v poslovni dinamiki v številnih državah.

Zagonska in hitrorastoča podjetja so pospeševalci (radiklanih) inovacij in dolgoročnega razvoja. Tudi v času epidemije so zagonska in hitrorastoča podjetja igrala ključno vlogo za gospodarstvo, saj so se znala hitro in učinkovito prilagoditi novim razmeram ter poiskati nove poslovne priložnosti (npr. s prilagoditvijo izdelkov in storitev novim razmeram, prilagoditvijo prodajnih kanalov novim navadam kupcev, hitrimi radikalnimi inovacijami na področju digitalizacije, medicine itd.).Tretjina dinamike gospodarske rasti držav se pojasni z dinamiko startup podjetništva, zato je vloga in pomembnost zagonskih in hitrorastočih podjetij za gospodarsko rast regije in države zelo velika.

STARTUP EKOSISTEM GORIŠKE PO COVIDU – KAJ LAHKO NAREDIMO?

Primorski tehnološki park s svojimi aktivnostmi že vrsto let gradi in razvija dinamičen startup ekosistem na Goriškem, znotraj katerega se povezujejo visoko izobraženi, podjetni in ambiciozni posamezniki, uspešna in inovativna podjetja, podjetniški mentorji in investitorji ter predstavniki raziskovalne sfere. Specializiran je za zagotavljanje vrhunske vsebinske podpore ambicioznim podjetnikom, zagonskim in hitrorastočim podjetjem, ki obsega predvsem izvajanje specializiranih podjetniških programov za razvoj ideje v stabilen in rastoč posel, mentorstvo z izkušenimi podjetniki in člani ožjih podjetniških skupin, povezovanje (z izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi institucijami, investitorji in skladi, gospodarskim okoljem in drugimi relevantnimi deležniki) ter prilagodljive prostorske možnosti (coworking prostor, pisarne in delavnice različnih velikosti).

V obdobju, ki ga zaradi Covid 19 zaznamuje aktualna kriza v gospodarstvu, v Primorskem tehnološkem parku opozarjamo predvsem na dolgoročne negativne posledice, ki jih lahko zmanjšanje dinamike visokotehnoloških podjetij in zmanjšanje števila novoustanovljenih zagonskih podjetij prinese na področju inovativnosti in zaposlovanja v Goriški regiji.

3 KLJUČNA PODROČJA ZA HITRO IN UČINKOVITO UKREPANJE

  1. Zaščita znanja in ohranitev najboljših strokovnjakov v regiji: visoko izobraženi kadri s specifičnim znanjem, izkušnjami in ambicijami, ki so (ali bodo) izgubili zaposlitev, vključno z mladimi izobraženimi iskalci zaposlitve, predstavljajo 1) nov podjetniški potencial kot en od vzvodov za ponovni zagon gospodarske aktivnosti in prenovo gospodarstva ter ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti v prihodnosti in 2) kadrovski potencial za zaposlitev v obstoječih (visoko-tehnoloških) podjetjih, ki se bodo znala hitro prilagoditi novim gospodarskim razmeram.
  • Omogočiti preživetje in nov zagon podjetjem, ki imajo potencial, da se hitro in učinkovito prilagodijo novim gospodarskim razmeram: obstoječim podjetjem je potrebno ponuditi spodbudo in podporo pri iskanju novih 1) izdelkov in storitev, 2) kupcev in trgov, 3) poslovnih in tehnoloških modelov; podjetja je potrebno spodbuditi, da razmišljajo dolgoročno, upoštevajo tehnološki in trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, digitalizacijo ter jih spodbujati in usmerjati v preskok v industrije z višjo dodano vrednostjo ob hkratni krepitvi družbene odgovornosti podjetij.
  • Spodbuditi podjetniško aktivnost in podpreti zagon novih podjetij: podpreti 1) podjetne posameznike z znanjem in ambicijami, ki se odločajo za podjetništvo na osnovi zaznane poslovne priložnosti in idej, ki jih lahko pretvorijo v tržno uspešne inovacije, kar je ugodno izhodišče za nadaljnjo rast in razvoj podjetja, ter 2) se osredotočiti v podporo za zagon novih podjetij, ki temeljijo na lastnem znanju in inovacijah.

Dolgoročne posledice na inovacije in zaposlovanje lahko ublažimo s takojšnjim ukrepanjem, ki vodi v 1) povečanje podjetniškega potenciala v regiji, 2) dvig ravni kakovosti in dodane vrednosti izdelkov in storitev ter 3) opolnomočenje visoko izobraženega kadra s sodobnimi znanji in podjetnimi kompetencami za zaposlovanje v zagonskih in visokotehnoloških podjetij ali za ustanavljanje novih zagonskih podjetij.

Z delavnico ‘5 nasvetov, kako postati bolj zaposljiv’ želi Primorski tehnološki park, skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, območna služba Nova Gorica, opozoriti na izzive Covid 19, ki lahko dolgoročno (v naslednjih 5-10 letih) znatno vplivajo na inovacije, ustvarjanje novih zaposlitev in dinamiko gospodarstva Goriške.