fbpx

Primorski tehnološki park d.o.o. objavlja javni razpis za delovno mesto VODJA MEDNARODNIH PROJEKTOV (M/Ž) V svojo 6-člansko ekipo vabimo izkušenega samostojnega strokovnjaka, ki bo odgovoren za načrtovanje, razvoj, organizacijo in izvedbo ključnih mednarodnih projektov, vključno s pridobivanjem novih projektov in poročanjem.

Primorski tehnološki park d.o.o. objavlja javni razpis za delovno mesto

VODJA MEDNARODNIH PROJEKTOV (M/Ž)

V svojo 6-člansko ekipo vabimo izkušenega samostojnega strokovnjaka, ki bo odgovoren za načrtovanje, razvoj, organizacijo in izvedbo ključnih mednarodnih projektov, vključno s pridobivanjem novih projektov in poročanjem.

Na razpisano delovno se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje obvezne pogoje:

 • najmanj 2. bolonjska stopnja oz. najmanj VII. stopnja izobrazbe družboslovne ali naravoslovne smeri,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega in italijanskega jezika: aktivno oz. vsaj raven B2 (velja za oba jezika).

Želena znanja, izkušnje in kompetence kandidatov, ki bodo predstavljale prednost pri izbiri, so:

 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj neposredno iz vodenja projektov financiranih iz EU razpisov,
 • izkušnje iz vsebinskega in finančnega načrtovanja, organiziranja in vodenja projektov,
 • izkušnje iz poročanja in priprave zahtevkov za projekte, financirane iz EU razpisov,
 • izkušnje pri organizaciji, vodenju in izvedbi dogodkov za podjetja oz. podjetnike ali raziskovalce iz razvojno-raziskovalnih institucij,
 • dobra socialna mreža podjetnikov in gospodarstvenikov, predstavnikov razvojno-raziskovalnih institucij in institucij znanja ter drugih za Primorski tehnološki park relevantnih institucij v Sloveniji in EU,
 • veljavni vozniški izpit B kategorije.

Od kandidatov pričakujemo:

 • visoko stopnjo strokovnosti in popolno samostojnost pri delu,
 • visoko stopnjo odgovornosti do dela, spoštovanje rokov in ciljev,
 • odlične organizacijske sposobnosti,
 • prodornost, inovativnost in kritično razmišljanje,
 • jezikovno in komunikacijsko odličnost (pisno in ustno),
 • sposobnost timskega dela, sodelovanja s sodelavci in zunanjimi izvajalci ter sodelovanja v različnih projektnih skupinah znotraj in izven podjetja,
 • entuziazem in visoko stopnjo (samo)motivacije ter pripravljenost motivirati tudi ostale člane projektne skupine,
 • nekonfliktnost,
 • pripravljenost za nenehno učenje, pridobivanje novih znanj, izkušenj in kompetenc,
 • pripravljenost za občasne poslovne poti po Evropi.

Opis področja dela in izzivov s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat:

Načrtovanje, organiziranje in vodenje projektov ter poročanje

 • samostojno vsebinsko in finančno načrtovanje in razvoj projektov
 • organiziranje, usklajevanje, koordiniranje, vodenje in izvajanje projektov
 • vsebinsko in finančno načrtovanje, določanje, razporejanje in izvajanje aktivnosti v okviru projektov
 • vodenje projektne dokumentacije ter izdelava planov, poročil in analiz za projekte
 • vzpostavljanje kontaktov, komuniciranje in sodelovanje z naročniki, izvajalci in partnerji projekta
 • nadziranje poteka izvajanja aktivnosti in projektov skladno z načrtovanimi aktivnostmi, terminskim načrtom, postavljenimi roki in cilji
 • priprava in predstavitve strokovnih podlag v povezavi s projekti

Vodenje prijav na razpise

 • aktivno iskanje in spremljanje zakonodaje ter priložnosti za prijave na razpise in pridobivanje virov financiranja za izvajanje projektov in aktivnosti Primorskega tehnološkega parka
 • vzpostavljanje novih in vzdrževanje obstoječih kontaktov s projektnimi partnerji
 • načrtovanje, koordinacija in priprava dokumentacije za projekte in prijave na razpise

Organiziranje izobraževanj, srečanj ter drugih aktivnosti in storitev Primorskega tehnološkega parka

 • samostojno vsebinsko in finančno načrtovanje, določanje, razporejanje in izvajanje izobraževanj, srečanj in drugih aktivnosti tehnološkega parka
 • informiranje in svetovanje podjetnikom in podjetjem o aktualnih razpisih, priložnostih v okviru projektov in aktivnosti Primorskega tehnološkega parka
 • vključevanje podjetij, raziskovalnih institucij in drugih relevantnih deležnikov v projekte in aktivnosti tehnološkega parka
 • mentorstvo podjetjem v Primorskem tehnološkem parku
 • sodelovanje pri iskanju in sprejemanju podjetnikov v projekte, programe in aktivnosti tehnološkega parka
 • iskanje priložnosti, načrtovanje, vzpostavljanje, razvoj in negovanje odnosov s podjetji, RR institucijami in drugimi partnerji podjetja

Izvajanje drugih nalog po nalogu direktorja

Kdo smo?

Primorski tehnološki park skrbi za vzpostavljanje pogojev za nastanek, delovanje in razvoj podjetij, pri čemer zanje zagotavlja podjetniško podporo, omogoča dostop do znanja, mentorstva in svetovanja, povezuje in razvija poslovne sinergije med različnimi deležniki ter daje poslovne prostore v ugoden najem.

Svoje programe oblikujemo za podjetnike, ki imajo ključno znanje, da svoje ideje razvijejo v nove produkte, ter imajo ambicije zgraditi rastoče podjetje, ki bo v prihodnosti zaposlovalo. Usmerjamo jih, da na učinkovit način preverijo ali za njihove ideje obstaja tržna priložnost, nato pa jih vodimo skozi strukturiran proces razvoja poslovnega modela, ki bo nastajajočemu podjetju omogočal najprej preživetje, nato pa razvoj in rast.

Naša vizija je v regijo pripeljati čim več razvojnih sredstev, ki jih želimo investirati v zagon, razvoj in rast podjetij. To nam lahko uspe le z neprestanim aktivnim vključevanjem v nacionalne in mednarodne konzorcije, prijavami na EU razpise ter vrhunsko izvedbo aktivnosti znotraj ciljnega izvajanja naših strateško pomembnih projektov.

Aktivnosti za podjetja zajemajo predvsem usmerjanje in svetovanje, osebna 1:1 mentorstva, ki jih izvajajo izkušeni podjetniki in gospodarstveniki, ekspertna svetovanja zunanjih strokovnjakov, omogočanje pridobivanja ključnega znanja, ki ga podjetniki potrebujejo za razvoj in rast ter povezovanje različnih deležnikov kot so podjetniki, kadri, raziskovalci, eksperti, javni sektor itd.

Ob programih, ki so namenjeni podjetnikom je Primorski tehnološki park poznan tudi po uvajanju pristopov za razvoj podjetnosti mladih na vseh treh ravneh izobraževanja. V okviru vseslovenskega podjetniškega tekmovanja POPRI in delavnic znanja za mlade že več kot 15 let načrtno vlagamo v razvoj veščin podjetnosti mladih.

Primorski tehnološki park glavnino sredstev za izvajanje podjetniških programov zagotavlja s prijavami projektov na razpise EU skladov (s temi sredstvi pokrije več kot 80% vseh stroškov aktivnosti). Naš cilj je ohranjati sloves enega najbolj proaktivnih subjektov inovativnega okolja v Sloveniji ter Goriško regijo postaviti na zemljevid treh najboljših ekosistemov v državi.

Primorski tehnološki park zadnja leta posluje izjemno uspešno. Na osnovi analiz analitične hiše Bisnode, največje partnerske družbe bonitetne hiše Dun & Bradstreet, je bil Primorskemu tehnološkemu parku za leto 2018 podeljen tudi Certifikat zlate bonitetne odličnosti.

Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za polni delovni čas (predvidena je zaposlitev za določen čas 1-2 leti, kasneje možnost  zaposlitve za nedoločen čas),
 • redno in stimulativno plačilo,
 • delo v mladem in dinamičnem kolektivu,
 • vsakodnevne priložnosti za stik s podjetniki, pridobivanje novega znanja in izmenjavo izkušenj,
 • veliko priložnosti za nadgrajevanje znanja in kompetenc ter osebnega kariernega razvoja.

Kaj naj vsebuje prijava na razpis?

A. Kandidati morajo k prijavi predložiti naslednje dokumente in dokazila za dokazovanje obveznih pogojev:

 • za izpolnjevanje pogoja zahtevane izobrazbe:

fotokopijo diplome o pridobitvi zahtevane izobrazbe,

 • za izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj:

življenjepis, v katerem kandidat navede družbe oziroma institucije, v katerih je delal, delovno mesto, čas trajanja zaposlitve ter ključne naloge, ki jih je opravljal,

fotokopijo delovne knjižice ali izpis zavarovanja, ki ga izda ZPIZ ali druga ustrezna dokazila iz katerih je razvidna delovna doba,

 • za izpolnjevanje pogoja znanja angleškega in italijanskega jezika:

kandidat mora za vsakega od navedenih tujih jezikov izkazovati znanje na višji ravni (najmanj stopnja B2 glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike oziroma potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, če je bilo le-to izdano pred uveljavitvijo Skupnega evropskega referenčnega okvira, t.j. praviloma pred novembrom 2001), kar dokazuje:

s potrdilom pooblaščene izobraževalne ustanove o zahtevani stopnji znanja tujega jezika iz katerega je razvidna stopnja glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike oziroma opredelitev aktivno znanje jezika ali

 

z dokazilom o šolanju v tujem jeziku in pridobljeni stopnji izobrazbe (osnovna, srednja, do- ali podiplomska) v tujem jeziku v državi, v kateri je posamezni tuji jezik materni jezik ali

 

z ustreznim dokazilom iz katerega je razvidno, da je kandidat vsaj 6 mesecev opravljal dela vsaj visokošolske zahtevnosti v tujini v zahtevanem tujem jeziku.

B. Kandidati naj po lastni presoji k prijavi predložijo vsa relevantna dokazila iz katerih bodo razvidna njihova znanja, izkušnje in kompetence kot so na primer pretekla pogodba o zaposlitvi, sklep o razporeditvi na delo na projektu, izjave predhodnih delodajalcev, druga relevantna dokazila.

C. Kandidati morajo obvezno priložiti tudi motivacijsko pismo na največ 1 strani A4 v katerem napišejo, zakaj so po njihovem mnenju najboljši kandidat za razpisano delovno mesto. 

Rok za prijavo: ponedeljek, 20. maj 2019 do 12. ure.
Kandidati oddajo prijave po e-pošti na naslov: .

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov. V izbirnem postopku bodo imeli prednost kandidati, ki bodo na osnovi predloženih ustreznih dokazil izkazovali ustreznejše strokovne reference (znanje, izkušnje in kompetence). V postopku izbora je predvideno tudi preverjanje znanja in kompetenc ter osebni razgovori z ožjim krogom kandidatov.

Kandidati bodo obveščeni v 8 dneh od dneva sprejema sklepa o izbiri. Primorski tehnološki park d.o.o. si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum objave razpisa: 08.05.2019