fbpx

Aktivnost/dogodek je v okviru JR podporno okolje 2023 sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. 

Predmet povabila 

Predmet javnega povabila je izbor mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, za mentoriranje na dogodku GoStartup vikend 2023 v organizaciji Primorskega tehnološkega parka. Izbrani ponudniki bodo mentorirali v sklopu dogodka GoStartup vikend 2023. Za namen mentoriranja udeležencev dogodka potrebujemo večje število mentorjev, glede na število udeležencev na dogodku. 

Namen mentoriranja: 

 • podpora pri procesu razvoja poslovne ideje ter pripravi pitcha udeležencem GoStartup vikenda 2023 
 • vsebinsko mentoriranje v sklopu dogodka na različne predvidene teme glede na znanja mentorjev (predvidene teme na dogodku: Poslovni model – tvoja podjetniška ideja na enem listu, Kako razumeti trg in oblikovati produkt po meri potrošnika?, Kako testirati in lansirati nove produkte?, Koliko denarja potrebujem za zagon podjetja?, Kako narediti vrhunski pitch?) 

Mentorstva (v nadaljevanju: aktivnosti) bodo izvedena na dogodku GoStartup vikend 2023 v okviru operacije JR podporno okolje 2023. 

Obveznosti izbranih mentorjev: 

 • izvedba mentoriranj v sklopu dogodka GoStartup vikend v obsegu glede na število udeležencev;  
 • aktivno bo sodeloval in mentoriral udeležence v obliki ustnih predlogov ter strokovnih mnenj; 
 • nudil bo pomoč udeležencem pri razvoju poslovne ideje, vse do priprave pitcha. 

Obseg angažmaja ponudnika, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega povabila, je minimalno 1 in maksimalno 10 mentorskih ur v obdobju poteka dogodka GoStartup vikend 2023 v dneh od 16. do 18.6.2023. Obseg bo določen po dogovoru z naročnikom glede na dejanske potrebe naročnika za kvalitetno izvedbo dogodka. 

Naročnik bo: 

 • koordiniral in povezoval dogodek ter razporedil izbrane mentorje med udeleženci/ekipami; 
 • določil teme za vsebinska mentoriranja glede na izkušnje izbranih mentorjev 

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati: 

 • lastne podjetniške izkušnje 
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja; 
 • poslovni ugled in moralna integriteta; 
 • izvajalec svoja znanja in ustreznost dokaže z dokazili (npr. življenjepis ali povezava do izpolnjenega Linkedin profila, kjer so razvidne izkušnje) 

Iz priloženih dokazil mora biti razvidno, da mentor pozna področje razvoja idej in ima lastne izkušnje s področja podjetništva. 

Primorski tehnološki park bo preveril dokazila prijavljenih in izbral ustrezne mentorje za dogodek GoStartup vikend 2023. Dodelitev mentorskih ur in vsebinskih mentoriranj bo opravil naročnik glede na predviden koncept dogodka in število prijav. Število mentorskih ur se lahko dodeli v različnih obsegih. 

Ponudba: 

Ponudba mora vsebovati ceno za uro mentoriranja z DDV in brez DDV za vse navedene obveznosti mentorjev skupaj. 

Naročnik bo razporedil ure glede na potek dogodka, število prijavljenih in vsebinska znanja predavateljev po poteku prijav. Okvirno število ur za posameznega mentorja je od 1 do 10 ur. 

Kriteriji izbora:  

Merilo je cena na uro mentoriranja. Izbrani bodo ponudniki, katerih cena na uro mentoriranja brez DDV, bo najnižja. V primeru večjega števila ponudb z enako ponujeno ceno, bodo izbrani mentorji z ustreznejšimi referencami za izvedbo dogodka. 

Mentor lahko svoje storitve opravlja izključno preko svojega podjetja ali podjetja, v katerem je zaposlen. 

Za izvedene mentorske ure je rok plačila 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa ter dostavljene vse zahtevane dokumentacije za poročanje. Izvajalec bo račun izdal glede na obdobja poročanja, na katere je naročnik vezan v okviru operacije JR podporno okolje 2023. 

Na izstavljenem računu mora biti jasno razvidna aktivnost, njen obseg ter obdobje izvedbe. Dokumentacija za poročanje mora biti popolna, prav tako mora naročnik potrditi prejem in ustreznost obdobnih in zaključnih poročil. 

Rok za oddajo ponudbe: 

Javno povabilo mentorjem za GoStartup vikend je odprto do 25. 5. 2023 oz. do preklica. Ponudbe se oddajo v obrazcu za prijavo, ki je dostopen TUKAJ*, osebno ali po pošti na Primorskem tehnološkem parku, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici. 

V prijavi je treba navesti naslednje: 

 • obrazložiti ustreznost referenc mentorja; 
 • naložiti življenjepis (lahko povezava do Linkedin profila). 

*opomba: zaradi nalaganja dokumentov bo obrazec zahteval vpis z Google računom. 

Druge določbe: 

Naročnik lahko mentorja kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge in si pridržuje pravico, da ne pojasni/obrazloži, zakaj je bila posamezna ponudba zavrnjena ali odobrena. Ponudniki bodo obveščeni le v primeru izbire. Prijavitelji v teh postopkih ne morejo vlagati proti naročniku pravnih sredstev. 

Naročnik bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega povabila, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega povabila. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja. 

Ponudniki pri oddaji ponudbe sodelujejo na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve posla. 

Dodatne informacije: 

Neposredna kontaktna oseba je Mitja Mikuž. Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Primorskega tehnološkega parka, po telefonu 05 393 24 56 ali elektronski pošti  

Za sodelovanje in vašo ponudbo se zahvaljujemo. 

V Vrtojbi, 03.05.2023 Primorski tehnološki park d.o.o. 

Tanja Kožuh, direktorica