fbpx

Javno povabilo za oddajo ponudbe za sodelovanje v programu Mentoriranja za razvoj poslovnih idej in startup podjetij v okviru operacije SIO-PTP-2020-22

Aktivnosti Primorskega tehnološkega parka v okviru operacije SIO-PTP-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Predmet povabila

Predmet javnega povabila je vpis mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, v bazo mentorjev Primorskega tehnološkega parka za namen izvajanja aktivnosti mentoriranja. Izbrani ponudnik bo postal aktivni mentor Primorskega tehnološkega parka.

Namen mentoriranja

 • podpora pri procesu razvoja poslovne ideje ter pripravi načrta njegove uresničitve za inovativne potencialne podjetnike (inovativne posameznike, dijake, študente, pedagoške delavce, raziskovalce);
 • podpora rasti in razvoju start up podjetij za nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«.

Mentorstva (v nadaljevanju: aktivnosti) bodo izvedena v okviru operacije SIO-PTP-2020-2022.

Cilj razvoja startup idej:

 • konkretizacije poslovne ideje;
 • identifikacije potreb na trgu;
 • identifikacije ključnih nišnih strank;
 • testiranje poslovne priložnosti na trgu;

z namenom, da nosilci poslovne ideje ustanovijo inovativno in na globalni trg usmerjeno podjetje.

Cilj razvoja in rasti startup podjetij

 • oblikovanje globalno usmerjenih poslovnih modelov;
 • povezovanje s partnerji ali strankami na mednarodnem trgu;
 • identifikacija ključnih strank in testiranje poslovnih priložnosti na tujih trgih;
 • razvoj produktov pri prvem vstopu na mednarodni trg;
 • reševanje izzivov povezanih z mednarodno konkurenčnostjo, komercializacijo produktov;
 • načrtovanje, iskanje in vodenje virov v podjetju;
 • povezovanje z deležniki v startup okolju;
 • oblikovanje strategiji in procesov internacionalizacije;
 • reševanje izzivov pospešene širitve in rasti poslovanja na mednarodnih trgih. 

Obveznosti izbranih mentorjev

 • izvedel bo več enournih individualnih mantoriranj v skladu s potrebami upravičenca; 
 • aktivno bo sodeloval in mentoriral upravičence v obliki ustnih in pisnih predlogov ter strokovnih mnenj;
 • nudil bo pomoč upravičencem pri navezovanju poslovnih kontaktov in jim nudil strokovne nasvete pri njihovih strateških odločitvah;
 • pripravil bo kratka poročila in evidence (dnevna mentoriranja, vmesno poročilo/a in končno poročilo) o napredovanju upravičencev po predlogah in obsegu in v rokih, ki jih bo določil Primorski tehnološki park (v nadaljevanju naročnik);
 • omogočil bo morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih (po predhodnem dogovoru).

Obseg angažmaja ponudnika, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega povabila, je minimalno 20 in maksimalno 70 mentorskih ur v obdobju proračunskega leta na upravičenca. Obdobje angažiranja je od sklenitve pogodbe z naročnikom do 31.12.2022.

Naročnik, mentor in upravičenec bodo sklenili tripartitno pogodbo, v kateri bodo opredelili pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Vsa srečanja bodo potekala po individualnem dogovoru med izvajalcem in upravičencem osebno ali preko videokonference.

Naročnik bo

 • koordiniral in povezoval dogovore in sporazume o mentoriranjih med upravičenci in izvajalcem;
 • vodil seznam mentorjev z opisi kompetenc;
 • vodil evidenco aktivnosti in dokumentov;
 • po potrebi zagotovil prostore za izvajanje mentoriranj.

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati

 • vpis v nacionalno bazo mentorjev na spletnem portalu javne agencije SPIRIT;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj;
 • zmožnost izpolnjevanja obveznosti startup mentoriranja, opredeljenih v tem povabilu;
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja;
 • poslovni ugled in moralna integriteta;
 • izvajalec mora z dokazili izkazati (npr. življenjepis, potrdila o udeležbi ali drugimi viri), da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Iz priloženih dokazil mora biti razvidno, da ponudnik pozna področje razvoja in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti in inovativnih hitrorastočih podjetij.

Primorski tehnološki park bo preveril reference prijavljenih in v kolikor bo prejemnik mentoriranja podal negativno mnenje o mentorju, si Primorski tehnološki park pridržuje pravico, da mentorja ne vpiše v bazo. Tudi po vpisu v bazo bo naročnik  preverjal opravljene storitve mentorja in ga/jo v primeru slabih ocen oz. mnenj umaknil iz baze mentorjev. Preverjale se bodo tudi reference, ki jih ima mentor s (potencialnimi) podjetniki v sklopu aktivnosti Primorskega tehnološkega parka ali partnerskih organizacij v preteklih letih.

Vpis v bazo mentorjev in podpis pogodbe o sodelovanju še ne pomeni, da Primorski tehnološki park vsem mentorjem zagotovi izvajanje mentorskih ur. Dodelitev mentorskih ur in naročilo za delo z določenim startup podjetjem oz. podjetniško skupino bo nadalje urejal sporazum o mentoriranju.

Plačilni pogoji

Cena za izvedeno uro mentoriranja:

 • za startup projekt v idejni fazi je 60,00 EUR/uro brez DDV (ob registraciji podjetja Startup projekta se cena mentorske ure poveča na višjo postavko);
 • za Startup podjetje je cena 85,00 EUR/uro brez DDV.

Vse podrobnosti bodo stranke dorekle s sklenitvijo tripartitne pogodbe.

Mentor lahko svoje storitve opravlja izključno preko svojega podjetja ali podjetja, v katerem je zaposlen.

Za izvedene mentorske ure je rok plačila 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa ter dostavljene vse zahtevane dokumentacije za poročanje. Izvajalec bo račun izdal glede na obdobja poročanja, na katere je naročnik vezan v okviru operacije SIO-PTP 2020-2022.

Na izstavljenem računu mora biti jasno razvidna aktivnost, njen obseg ter obdobje izvedbe. Dokumentacija za poročanje mora biti s strani mentorja dostavljena na točno določenih predpisanih obrazcih, ki jih zunanjemu ekspertu priskrbi naročnik. Prav tako mora naročnik potrditi prejem in ustreznost obdobnih in zaključnih poročil.

Rok za oddajo ponudbe

Javno povabilo startup mentorjem je odprto do 31. 12. 2022 oz. do preklica. Ponudbe se oddajo v obrazcu za prijavo, ki je dostopen TUKAJ*.

V obrazcu za prijavo je treba navesti naslednje:

 • obrazložiti ustreznost referenc mentorja;
 • naložiti življenjepis (lahko PDF izpis LinkedIn profila).

*opomba: zaradi nalaganja dokumentov bo obrazec zahteval vpis z Google računom.

Merilo za izbor ponudnikov

Naročnik bo v program vključil vse ponudnike, ki bodo ustrezali pogojem povabila. Upravičenci bodo po posvetu z naročnikom individualno izbirali, pri katerem mentorju želijo izkoristiti mentorske ure. Naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prejetih ponudb.  

Naročnik bo vse izbrane izvajalce vključil v stalno bazo mentorjev Primorskega tehnološkega parka.

Druge določbe

Naročnik lahko vlagatelja kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge in si pridržuje pravico, da ne pojasni/obrazloži, zakaj je bila posamezna ponudba zavrnjena ali odobrena. Ponudniki bodo obveščeni le v primeru izbire. Prijavitelji v teh postopkih ne morejo vlagati proti naročniku pravnih sredstev.

Naročnik bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega povabila, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega povabila. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja.

Ponudniki pri oddaji ponudbe sodelujejo na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve posla.

Dodatne informacije

Neposredna kontaktna oseba je Mitja Mikuž. Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Primorskega tehnološkega parka, po telefonu 05 393 24 56 ali elektronski pošti 

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

PRIJAVITE SE LAHKO TUKAJ!

Za sodelovanje in vašo ponudbo se zahvaljujemo.