fbpx

I. LETNI OBRAČUN DDPO IN DohDej 

1. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej?

Da, rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj. Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto, katerega rok za predložitev se izteče v času veljavnosti tega zakona, v dveh mesecih po roku iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.

2. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu?

Rok za plačilo je 30 dni od predložitve tega obračuna. To velja tudi za tiste, ki so ga že oddali. Torej če bo obračun za leto 2019 predložen na zadnji dan roka za predložitev v skladu s ZIUJP, t.j. 1.6.2020 ali kasneje, potem bo obveznost morala biti plačana do 1.7.2020, če bo obračun predložen med 31.3. in 1.6.2020 pa bo obveznost zapadla v 30 dneh po predložitvi (npr. predložen obračun 13.5.2020, rok za plačilo 12.6.2020).

3. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna?

Davčni organ bo zavezancu vrnil preplačani davek po uradni dolžnosti (samoiniciativno) v 30 dneh od predložitve letnega obračuna DDPO ali DohDej.

4. Ali podaljšanje roka vpliva tudi na zamenjavo ugotavljanja davčne osnove (npr. ne želim biti več »normiranec« ali pa to želim postati).

Da. Zavezanec lahko v obračunu DDPO ali DohDej za leto 2019 priglasi (oziroma zamenja, če so za to izpolnjeni pogoji) ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 1.6.2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

5. Ali prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej vpliva tudi na določitev zavarovalne osnove?

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

I-a. PLAČEVANJE AKONTACIJ DDPO IN DOHDEJ

 • Katerih obrokov akontacij DDPO in DohDej se ne plačuje?

ZIUZEOP  zavezance za DDPO in DohDej razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja interventnih ukrepov. Zavezanci za DDPO in DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve zakona do 31. 5. 2020, ne plačujejo. Obroki akontacije DDPO in DohDej dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo. Upoštevajoč, da je ZIUZEOP začel veljati v mesecu aprilu, se ukrep iz 62. člena ZIUZEOP nanaša na obroka akontacije za meseca april in maj. Če epidemija ne bo preklicana do 15. 5. 2020, pa ukrep zajame tudi junijski obrok. Za obroke akontacij, ki bodo dospeli v plačilo po 31. 5. 2020 (torej obroki akontacije DDPO in DohDej za junij in naprej) oziroma po 30. 6. 2020, če pandemija v roku ne bo preklicana (torej julij in naprej), zavezanci lahko vložijo vlogo za spremembo akontacije DDPO oziroma DohDej.

 • Kdaj je treba plačati marčevski obrok akontacije DDPO in DohDej oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 ter poračunsko akontacijo?

Davčnim zavezancem, ki so davčni obračun DDPO ali DohDej za koledarsko leto 2019 predložili do 31.

3. 2020, poteče dne 10. 4. 2020 rok za plačilo naslednjih obveznosti: 

 • obrok akontacije za mesec marec 2020 oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 (v višini, izračunani po davčnem obračunu za leto 2019, torej po novi osnovi), 
 • pozitivna razlika v višini obrokov za že dospele obroke (za mesec januar in februar 2020) – t.i.

poračunska akontacija

Davčnim zavezancem, ki zaradi podaljšanja roka še niso predložili davčnega obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2019 in bodo davčni obračun predložili v mesecu aprilu 2020, rok za plačilo zgoraj navedenih obveznosti poteče dne 11.5.2020. Davčnim zavezancem, ki bodo predložili davčni obračun v mesecu maju 2020 oziroma dne 1. 6. 2020 (ko se izteče rok za predložitev obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2020), pa poteče rok za plačilo dne 10. 6. 2020. 

8. Kaj če ne morem plačati obveznosti iz naslova marčevskega obroka akontacije DDPO in DohDej oziroma obroka za prvo trimesečje 2020 ter poračunske akontacije?

V primeru, da zavezanec zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na njegovo poslovanje nima likvidnih sredstev za plačilo obroka marčevske akontacije (oziroma obroka za prvo trimesečje 2020) in poračunske akontacije, lahko v skladu z ZIUJP zaprosi za odlog oziroma obročno plačilo tako za obveznost doplačila po obračunu kot za obveznost iz naslova obrokov akontacij. 

9. Ali je mogoče kljub ukrepom plačati aprilski in majski obrok akontacije?

ZIUZEOP določa, da se navedena obroka akontacije DDPO in DohDej ne plačata. FURS v knjigovodski evidenci nima podlage za vzpostavite bremenitve, zato bi morebitno plačilo obrokov akontacije DDPO in DohDej za april in maj predstavljalo nerazporejeno plačilo.  V skladu z dogovorom z zavezancem lahko se takšno plačilo ne vrača in lahko pokrije naslednji obrok akontacije, ki dospe v plačilo.

II. ZNIŽANJE MESEČNE (TRIMESEČNE) AKONTACIJE DAVKA

10. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Da. Akontacija se sicer določi na podlagi letnega obračuna DDPO oz. DohDej. Vlogo za znižanje akontacije lahko vložijo le zavezanci, ki so davčnemu organu že predložili davčni obračun za predhodno leto.  

11. Kdaj lahko oddam zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Vlogo za spremembo predhodne akontacije lahko zavezanec odda kadarkoli po oddaji letnega obračuna za predhodno leto.

12. Kdaj konkretno zahteva za znižanje akontacije vpliva na mesečno akontacijo? 

Davčni zavezanec lahko zahteva spremembo višine predhodne akontacije, vlogo vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Torej, če zavezanec želi plačevati znižano akontacijo za mesec april, (obrok dospe v plačilo 30. 4.), mora vlogo oddati najmanj 30 dni prej. 

13. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije?

Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. V najkrajšem možnem času bo pripravljen tudi elektronski obrazec.

14. Katere priloge moram predložiti k zahtevi za znižanje akontacije?

V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene takoj, ko bo mogoče.

15. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije? 

V najkrajšem možnem času. V času epidemije na FURS delajo le uslužbenci, ki opravljajo kritične naloge. Se bomo pa potrudili, da bo odločeno v 15 dneh.

III. ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČILO DAVKOV

16. Ali je možen odpis davkov?

Ne, odpis davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, zaradi posledic epidemije bolezni COVID19 ni mogoč.

17. Ali moram v času epidemije koronavirusa plačevati akontacijo davka?

Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10.5. in 10.6.2020. Za odlog ni treba izpolnjevati nobenih pogojev. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.

Marčevsko akontacijo pa je treba poravnati, ker skladno z 298. členom ZDavP-2. obrok akontacije dospe v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša (31. 3. 2020), plačan pa mora biti v 10. dneh od dospelosti. Če je zavezanec davčni obračun DDPO ali DohDej za leto 2019 predložili do 31. 3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10.4.2020. Če je omenjena obračuna oddal v aprilu, bo marčevsko akontacijo plačal 11.5.2020, če bo obračun oddal maja ali najpozneje 1. junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 10.6.2020.

18. Ali je možen odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa?

Zavezanec – poslovni subjekt lahko zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. 

19. Za katere davčne obveznosti lahko odložim plačilo oz. zaprosim za obročno plačilo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19?

Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj. V primeru davčnega odtegljaja (REK obrazci) to ne velja za prispevke za socialno varnost.

20. Ali velja odlog in obročno plačilo pri davčnem odtegljaju tudi za prispevke za socialno varnost?

Ne. Pri davčnem odtegljaju je možen odlog ali obročno plačilo le za akontacije davka, za prispevke pa ne.

21. Ali lahko zaprosim za odlog ali obročno plačilo obveznosti po letnem obračunu DDPO oz. DohDej, četudi sem tega oddal še pred razglasitvijo epidemije?

Da, če bi bilo plačilo obveznosti oteženo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19.

22. Kakšen je pogoj za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu in kakšna dokazila je treba predložiti?

Zavezanec mora v vlogi navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije bolezni COVID-19 (npr. sklicuje se lahko na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, izgubo naročil, odpovedi pogodb poslovnih partnerjev, onemogočeno delovanje na tujem in domačem trgu, motena oz.

prekinjena dobava surovin, ustavitev projektov,  itd.).

23. Ali je v izredne razmere vključeno obdobje februar 2020 oz. za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno zaradi izrednih razmer?

Zavezanci, poslovni subjekti, bodo vlogo za odlog oz. obročno plačilo po novem obrazcu lahko vložili tudi za davke, ki so zapadli v plačilo februarja 2020. Vlogi se ugodi, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije koronavirusa in če gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti (DDV, DDPO itd.).

24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu?

Zavezanec odda vlogo preko eDavkov kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko elektronske pošte, na svoj finančni urad. 

Obrazec je objavljen na spletni strani eDavkov:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?categor y=obrok

25. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno?

Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času. V času epidemije na FURS delajo le uslužbenci, ki opravljajo kritične naloge. Se bomo pa potrudili, da bo odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki.

26. Ali se zavezanec, ki že ima od prej odobreno obročno plačilo ali odlog plačila davka šteje za neplačnika?

Če zavezanec zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo od 29. marca 2020 dalje, se ne šteje za neplačnika. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) namreč določa, da obroki, ki zapadejo v plačilo v času trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo šele 3 mesece po prenehanju teh ukrepov. Kdaj bodo ti ukrepi prenehali, bo odločila vlada RS s posebnim sklepom.

27. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer?

Da. Vloge na starih obrazcih, v katerih se zavezanci sklicujejo na posledice epidemije in o katerih FURS še ni odločil, se bodo obravnavale pod enakimi pogoji, ki veljajo za vloge na novih obrazcih. 

FURS bo o teh vlogah odločal na podlagi interventnega zakona, ki omogoča lažje uveljavljanje pravice do odloga/obročnega plačila za zavezance, poslovne subjekte, prizadete zaradi posledic epidemije.

28. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti?

Ne. V skladu z interventnimi ukrepi v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

IV. ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM, VERSKIM DELAVCEM IN KMETOM

29. Kdo je upravičen do odloga prispevkov za socialno varnost?

Odlog prispevkov za socialno varnost je mogoč samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. To so npr. s.p.-ji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki in drugi zasebniki. Do odloga plačila prispevkov so upravičeni tudi kmetje.

30. Ali je do odloga prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?

Ne.

31. Za katero obdobje je možen odlog prispevkov in za koliko časa? 

Zagotovljen bo odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej.

32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)?

Ne. Odložiti je mogoče zgolj tiste, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

33. Katere prispevke je možno odložiti?

Odložiti je mogoče vse štiri prispevke za socialno varnost, torej prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

34. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno?

Da. Plačilo odloženih prispevkov je možno poravnati kadarkoli do 31.3.2022 v enkratnem znesku ali obročno. Za obročno plačilo v tem primeru ni potrebno vlagati vloge.

35. Ali moram vložiti kakšno vlogo za odlog plačila prispevkov?

Samozaposleni, so do odloga prispevkov upravičeni avtomatično, kar pomeni, da jim ne bo treba vlagati vloge. Enako velja za kmete.  

36. Ali v času odloga plačila prispevkov tečejo zamudne obresti?

Ne. Za zneske odloženih prispevkov do 31. 3. 2022 ne tečejo zamudne obresti.

37. Ali bom upravičen do odloga prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS?

Ne. Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov. 

38. Do katerega datuma moram kot s.p. oziroma kmet poravnavati obveznosti za februar 2020 (oziroma moram imeti največ 50 evrov dolga do FURS), da bom upravičen do avtomatskega odloga prispevkov? 

Da boste upravičeni do odloga prispevkov, morate neplačane zapadle obveznosti poravnati najpozneje do 6. aprila 2020.

39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS?

Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve).

40. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost?

Do oprostitve prispevkov za socialno varnost so upravičene samozaposlene osebe, verski uslužbenci, družbeniki in kmetje.

Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ni upravičena oseba, ki na dan vloge nima plačanih zapadlih davčni obveznosti. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

41. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?

Ne.

42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?

V takšni višini, kot ste jih plačevali doslej, torej do meseca uveljavitve pravice. 

43. Kaj moram narediti, da se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?

Na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5. (vse našteto bo možno označiti na eni izjavi).

Pogoj: isti pogoji kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov.

44. Kje je objavljena izjava za OPROSTITEV plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka?

Izjavo bo mogoče oddati od 14. aprila dalje prek eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki).

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti .

45. Kaj če v izjavi navedem neresnične podatke?

Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost po tem členu, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

V. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE, VERSKE USLUŽBENCE IN KMETE

46.  Kdo je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?

Upravičenci do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki na dan uveljavitve zakona nima plačanih zapadlih davčnih obveznosti. Stanje zapadlih davčnih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

47. Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?

V višini 350 eurov za mesec marec, 700 eurov za meseca april in 700 eur za mesec maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.

48. Kaj moram storiti, da pridem do mesečnega temeljnega dohodka?

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec prek eDavkov (preko spleta ali mobilnega telefona) najpozneje do 31. maja 2020 predložiti izjavo (to je ista izjava, kot pri oprostitvi plačila prispevkov), s katero izjavlja, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Izjavo bo mogoče oddati od 14. aprila dalje prek eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki).

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti .

49. Kdaj bom prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka?

Izjava (ista kot za oprostitvi plačila prispevkov) mora biti preko eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložena do 31.5.2020

 • Če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec bo nakazan denar na TRR 25.4.2020
 • Če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec in/ali april bo nakazan denar na TRR 10.5.2020
 • Če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec in/ali april in/ali maj bo nakazan denar na TRR 10.6.2020

50. Kakšni so kriteriji za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka?

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

 • vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
 • vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

51. Ali bom moral mesečni temeljni dohodek vračati?

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

52. Ali se pri ugotavljanju pogoja, ki se nanaša na zmanjšanje prihodkov, upošteva izdane račune ali prilive? 

V skladu z računovodskimi standardi se poslovni dogodki pripoznajo, ko nastanejo, in ne šele ob plačilu. To pomeni, da se bo tudi v zvezi s pogojem, ki se nanaša na ugotavljanje zmanjšanja prihodkov, kot je določeno v drugem odstavku 35. člena ZIUZEOP, presojalo zmanjšanje prihodkov glede na pravila za pripoznavanje prihodkov po računovodskih standardih. Praviloma se prihodki pripoznajo, ko je storitev ali dobava opravljena, ne glede na to, ali je račun izdan ali plačan.

VI.  INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ ZA ZAPOSLENE

VI-a. UKREP DELNE OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV OD PLAČE ZA DELO V ČASU EPIDEMIJE

53. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?

Vsi delodajalci v zasebnem sektorju. Do delne oprostitve plačila prispevkov niso upravičeni neposredni in posredni uporabnik proračuna RS ter občine, in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

54. Katere prispevke upravičeni delodajalci plačajo in za katere velja oprostitev?

Upošteva se plačilo prispevkov v mesecu, kar pomeni, da zapade v oprostitev plačilo prispevkov v aprilu, torej od plače za delo v mesecu marcu (in sicer za obdobje od dneva razglasitve epidemije 13.3. do 31.3.), ter plačilo prispevkov od plače za mesec april v mesecu maju. Ostale prispevke plačajo v celoti.

55. Kako uveljavljam oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalec mora ob izplačilu plače, najkasneje na dan izplačila predložiti  REK-1 obrazec. Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002. Za oprostitev plačila prispevkov PIZ ni predvidena oddaja vloge.

VI-b. IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA

56. Kakšna je obdavčitev kriznega dodatka?

Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13.3. do 31.3.) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov oz. sorazmerni delež. Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša.

57. Kateri delodajalci lahko izplačajo krizni dodatek, ki ni obdavčen?

Krizni dodatek lahko izplačajo delodajalci v zasebnem sektorju. Ukrep se ne uporablja za neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.

58. Kako se poroča na REK obrazcu o izplačilu kriznega dodatka?

Delodajalec ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, brez vpisa oznake dohodka.

VII. UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITVE PRISPEVKOV OD NADOMESTILA PLAČE

59. Kako uveljavljam pravico do povračila nadomestila plače?

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod bo o vlogi odločil z upravno odločbo in z delodajalcem sklenil pogodbo o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače, če bodo izpolnjeni pogoji za delno povračilo nadomestila plače, določeni z  zakonom.Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače ne more uveljavljati delodajalec, ki ima na dan vložitve vloge neplačane zapadle obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih izterjuje FURS. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

Podatke o izpolnjevanju pogojev bo FURS zavodu zagotavljal avtomatsko in zavezancu ne bo treba pridobiti potrdila. Lahko pa preveri stanje svojih neplačanih obveznosti prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve). 

60. Kako se pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestila plače preverja kriterij, da ima delodajalec predložene vse REK obrazce za zadnjih 5 let?

Podatek ali je delodajalec predložil vse REK-1 obrazce za izplačilo plač v zadnjih 5 letih bo ZRSZ zagotavljal FURS. Do ukrepa ne bodo upravičeni delodajalci, ki niso izplačali plač in niso imeli obveznosti predložitve REK-1 obrazca in tudi delodajalci, ki so plače izplačali, pa davčnemu organu niso predložili REK-1 obrazca. Za namene izvajanja tega ukrepa se ne razlikuje med zavezanci, ki so plačo izplačali, pa niso predložili REK obrazcev, in tistimi, ki plač niso izplačali in niso bili dolžni predložiti REK obrazca.

61. Ali lahko uveljavljam oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil plač?

Upravičeni delodajalci od nadomestila za čakanje na delo zaradi posledic epidemija in nadomestil za čakanje zaradi višje sile uveljavljajo oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače, in sicer za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v RS, preračunane na mesec (1.753,84 eur). Če je znesek nadomestila višji od povprečne plače se od razlike prispevki za socialno varnost obračunajo in plačajo.

62. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?

Vsi delodajalci, razen neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

Delodajalci so upravičeni do ukrepa, če ocenijo da bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.  Delodajalci, ki niso poslovali v celotnem letu 2019, so upravičeni do ukrepa če ocenijo vsaj 25 % zmanjšanje upada prihodkov v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali vsaj 50 % upad v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020.

63. Kaj če delodajalec napačno oceni upad prihodkov?

Če se naknadno ugotovi, da je delodajalec napačno ocenil upad prihodkov in do ukrepov v zvezi z oprostitvijo prispevkov od nadomestila plač glede na podatke poslovnega izida ni upravičen, bo moral znesek oproščenih prispevkov vrniti.

64. Kako se odda REK obrazec pri uveljavljanju tega ukrepa?

Delodajalec mora ob izplačilu nadomestila plače, najkasneje na dan izplačila predložiti  REK-1 obrazec. Če je oddaja REK obrazcev prek sistema eDavki onemogočena, delodajalec odda REK-1 obrazec, ko je vzpostavljena oddaja prek sistema eDavki.Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1004. Če je izplačano nadomestilo plače višje od povprečne plače potem za razliko (znesek nad povprečno plačo) oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1001, pri čemer prispevke za socialno varnost od nadomestila plače, ki presega znesek 1753,84 eur prispevke obračunajo in plačajo v celoti.

Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec vpiše v polje M01, nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile pa v polje M02.

65. Kako se predloži REK obrazec, če v posameznem mesecu delavec del obdobja dela, del obdobja pa je na čakanju?

V takem primeru delodajalec predloži ločen REK-1 obrazec za izplačilo nadomestila za čakanje (vrsta dohodka 1004) in ločeno REK-1 obrazec za izplačilo plače.

66. Kako se obračunajo prispevki od nadomestila plače?

Prispevki za socialno varnost se obračunajo v skladu z veljavno zakonodajo. Tudi pri izplačilu nadomestila plače je treba upoštevati določbo četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2, ki določa obračun in plačilo prispevkov v primeru, ko izplačilo plače in nadomestila plače ne dosega zneska najnižje osnove za plačilo prispevkov (trenutno veljavna najnižja osnova za plačilo prispevkov znaša 1.017,23 eur).

VIII. LETNA ODMERA DOHODNINE 

67. Ali je zaradi pandemije koronavirusa kakšna sprememba glede letne odmere dohodnine?

FURS fizičnim osebam, katere ne opravljajo dejavnosti, izdaja informativni izračun dohodnine za leto 2019 v podobnih rokih, kot pretekla leta – prvi sveženj 31. 3. 2020, drugi sveženj predvidoma 29. 5. 2020, dodatno bo 30. 6. 2020 izdan še tretji sveženj.

V prvem svežnju so informativni izračun dohodnine za leto 2019 prejeli le davčni  zavezanci, ki ne opravljajo dejavnosti in imajo vračilo dohodnine, davčni zavezanci brez vračila oz. doplačila (z nulo) in davčni zavezanci z doplačilom do 2€, ki pa se v skladu z 277. členom ZDavP-2 pri letnem poračunu dohodnine odpiše.  Davčni zavezanci z doplačilom dohodnine, informativnega izračuna dohodnine v prvem svežnju niso  prejeli. Ti bodo informativne izračun dohodnine prejeli predvidoma v naslednjem svežnju. Roki za ugovore, vračila in doplačila se ne spreminjajo, dodatno pa so določeni roki v sklopu izvedbe dodatnega, tretjega svežnja informativnih izračunov dohodnine za leto 2019.

Zaradi podaljšanja roka za oddajo letnega obračuna DohDej za leto 2019, ki se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, bodo ti davčni zavezanci in morebitni preostali posameznim zavezanci, na katere posledično vplivajo podatki iz obračunov DohDej, informativni izračun dohodnine za leto 2019 prejeli v tretjem svežnju, do konca meseca junija 2020.

V povezavi s spremembo roka za izdajo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, se prestavi tudi rok, ki določa obveznost vložitve napovedi za odmero dohodnine za leto 2019 in sicer iz 31. 7. 2020 na 31. 8. 2020, če do predvidenega roka davčni zavezanec rezident ne prejme informativnega izračuna dohodnine. Navedeni rok se iz 15. junija prelaga na 15. julij 2020. To pomeni, da če davčnemu zavezancu informativni izračun dohodnine za leto 2019 ni vročen do 15. julija 2020, je dolžan do 31. 8. 2020 vložiti napoved za odmero dohodnine.

68. Kakšna bo sprememba v zvezi z letno odmero dohodnine za fizične osebe z dejavnostjo (ki niso normiranci)?

Fizične osebe z dejavnostjo (ki niso normiranci) bodo po novem prejeli svoj informativni izračun mesec dni pozneje, kot v preteklih letih, se pravi do konca junija. Temu primerno se za mesec dni zamaknejo vsi roki, ki so vezani na datum izdaje informativnega izračuna dohodnine (rok za ugovor do konca julija, rok za vračilo in doplačilo dohodnine pa do konca avgusta). Razlog za prestavitev roka izdaje informativnega izračuna dohodnine za fizične osebe z dejavnostjo je prestavitev rokov za oddajo njihovih letnih obračunov DohDej, na podlagi katerih se tvorijo informativni izračuni.

69. Ali fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov (t.i. normiranci) prejmejo svoj informativni izračun dohodnine?

Ne, če je to njihov edini dohodek, obdavčen z dohodnino. V kolikor pa so v preteklem letu prejeli tudi dohodke, ki se vključujejo v letno davčno osnov za odmero dohodnine, pa bodo prejeli informativni izračun dohodnine, ki bo vključeval te ostale dohodke, To sicer ni posledica zakonov o interventnih ukrepih, saj se tudi v preteklih letih dohodki iz dejavnosti »normirancem« niso vštevali v letno odmero dohodnine. To pomeni, da »normiranci«, ki imajo le dohodke iz dejavnosti, niso zavezanci za letno odmero in ne prejmejo informativnega izračuna dohodnine

IX. TEK ROKOV ZA OPRAVLJANJE PROCESNIH DEJANJ ZAVEZANCEV

70. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki procesnih dejanj, kot npr. rok za pritožbo, ugovor, vlaganje različnih davčnih napovedi itd.?

Tek rokov je odvisen od tega, ali gre za nujno zadevo, kot jo določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 36/20). To pomeni:

 • V nujnih zadevah (npr. postopki odmere davka, carinski postopki, predložitev obračuna, postopki odpisa, odloga in obročnega odplačevanja, ustavitve oz. zadržanja davčne izvršbe ipd.) ROKI TEČEJO, kar pomeni, da morajo stranke svoje obveznosti oz. pravice izpolniti oz. uveljaviti v roku (npr. dopolniti vlogo, plačati davek, vložiti pritožbo ipd.). 
 • V zadevah, ki niso nujne (npr. praviloma niso nujni postopki naknadnega nadzora po 129. in 130. členu ZDavP-2, inšpekcijski postopki, prekrškovni postopki, odločanje o obročnem plačilu prekrškovnih obveznosti v skladu z 18. členom ZP-1, ipd.) ROKI NE TEČEJO, kar pomeni, da lahko stranke svoje obveznosti oz. pravice izpolnijo oz. uveljavijo po prenehanju ukrepov (npr.

dopolniti vlogo, plačati davek, vložiti pritožbo, ipd.).

Pri tem je potrebno opozoriti, da v skladu prvim odstavkom 7. člena  ZZUSUDJZ ni dopustno vlaganje pisnih in ustnih vlog, npr. pritožbe, ugovora in različnih davčnih napovedi, neposredno pri organu. V izogib nepotrebnim stikom imajo davčni zavezanci možnost vlaganja različnih vlog (pritožb, ugovorov ali napoved), in sicer:

 • elektronsko: preko portala eDavki ali mobilne aplikacije,
 • elektronsko: brez varnega elektronskega podpisa (v tem primeru je potrebno na vlogi navesti uradno dodeljeno identifikacijsko številko, tj. EMŠO ali davčno številko davčnega zavezanca) in
 • po pošti.

Podrobnejša pojasnila v zvezi s tekom rokov (in ostalih ukrepih) so objavljena na spletni strani FURS. 

71. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki za plačilo obveznosti (npr, plačilo dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd)?

Praviloma ne. Glej odgovor pri vprašanju 56.

72. Zaradi epidemije koronavirusa ne morem oddati davčne napovedi. Ali jo lahko oddam po prenehanju epidemije?

Ne. Napoved je treba vložiti v predpisanem roku. 

V izogib nepotrebnim stikom imajo davčni zavezanci možnost oddaje napovedi:

 • elektronsko: preko portala eDavki ali mobilne aplikacije,
 • elektronsko: brez varnega elektronskega podpisa (v tem primeru je potrebno na vlogi navesti uradno dodeljeno identifikacijsko številko, tj. EMŠO ali davčno številko davčnega zavezanca) in

po pošti

Podrobnejša pojasnila v zvezi z vlaganjem vlog v času trajanja ukrepov so objavljena na spletni strani FURS.

73. Ali se v času epidemije koronavirusa spreminjajo roki ali obveznosti zavezancev v nadzorih FURS (npr. v inšpekcijskih postopkih)?

V primeru izvajanja postopkov naknadnega nadzora (npr. davčni inšpekcijski nadzor), ki niso nujni, praviloma veljajo pravila iz prvega in drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). To pomeni, da v času trajanja izrednih ukrepov, ne tečejo procesni in materialni roki. Slednje pa ne pomeni, da v tem času ne tečejo obresti, ki se obračunavajo skladno s 95. členom Zakona o davčnem postopku.

Podrobnejša pojasnila v zvezi z začasnimi ukrepi v inšpekcijskih zadevah so objavljena na spletni strani FURS.

74. Ali mi bo zaradi epidemije koronavirusa kasneje odmerjen davek (npr. na promet nepremičnin ali davek na motorna vozila)?

V Finančni upravi RS se bomo trudili, da bi bile vse odmere opravljene v najkrajšem možnem času in da se zaradi vpliva koronavirusa roki odmer ne bi podaljševali.