fbpx

Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 na podlagi Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022).

Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Javna agencija SPIRIT (www.spiritslovenia.si). Sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT (www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo), v vlogi posredniškega organa.

Financiranje projekta:
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR). Izvaja se v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« (www.eu-skladi.si).

Namen projekta:
Namen projekta je izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine javnega razpisa, v okviru subjektov inovativnega okolja  (SIO), ki z izvedbo aktivnosti, ki so predmet navedenega razpisa, oblikujejo uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevajo k: povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Cilj projekta:
Cilj projekta z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. S cilji javnega razpisa bo zasledovan: kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«; specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Predmet javnega razpisa – aktivnosti projekta:
Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Aktivnosti izvaja Primorski tehnološki park kot nosilec projekta SIO-PTP-2020-2022.

Faze projekta:
Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine so oblikovani kot faze. Primorski tehnološki park izvaja FAZO 1 in FAZO 2 javnega razpisa: faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve; faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Regija izvajanja:
Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 v zahodni kohezijski regiji.

Ciljne skupine:
Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega projekta, so: inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci); nova in obstoječa inovativna podjetja »start up« ter hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.