fbpx

Financiranje: Javni razpis je sofinanciran iz OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  V OBODOBJU 2014 – 2020

Tip projekta: Prednostna os: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba: 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij.

Proračun projekta: 196.000 EUR

Trajanje projekta: 27.11.2016 – 31.12.2017

Opis projekta: Namen izvajanja programa je preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti

standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij

s potencialom hitre rasti. Cilj programa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom

hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo

Spletna stran projekta:  https://www.spiritslovenia.si/