fbpx

Financiranje: Javni razpis je sofinanciran iz OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  V OBODOBJU 2014 – 2020

Tip projekta: Prednostna os: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba: 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij.

Proračun projekta: 457.168 EUR

Trajanje projekta: 1.1.2018 – 31.12.2019

Opis projekta: Projekt zajema izvajanje aktivnosti, ki obsegajo predvsem promocijsko-motivacijske delavnice za potencialne podjetnike in

 startup podjetnike, informiranje in svetovanje potencialnim in startup podjetnikom, specializirane tematske delavnice

 za startup podjetja, mentorstvo za potencialne in startup podjetnike, upravljanje s portfeljem inkubiranih

 podjetij, vrednotenje poslovnih modelov, proučevanje dobrih praks ter spremljanje razvoja inkubiranih podjetij.

Spletna stran projekta:  https://www.spiritslovenia.si/