fbpx

Projekt SPOT 2023 iz naslova Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Namen projekta je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilj projekta z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

S cilji projekta bo zasledovan:

 • kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,
 • specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji projekta so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet projekta:

Prvi sklop – Programi za potencialne podjetnike in podjetja (storitve SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev)

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve prvega sklopa tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.

Storitve prvega sklopa so:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki SPOT Svetovanje.
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
 • osnovno SPOT svetovanje,
 • usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
 • usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
 • podjetniško mentoriranje.

Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.000.000,00 v EUR.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: .

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.